•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 4)

22/04/2014
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

151- 06150 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đ.I.Rôdenbe

Giới thiệu Quyển II bộ "Tư bản" của Các Mác / Đ.I.Rôdenbe . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 404 tr.

 

152- 06151 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đ.I.Rôdenbe

Giới thiệu Quyển III bộ "Tư bản" của Các Mác / Đ.I.Rôdenbe . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 640 tr.

 

153- 06152 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bùi Minh Đạo

Thực trạng phát triển các dân tộc Trung Bộ và một số vấn đề đặt ra / Bùi Minh Đạo . - H. : Từ điển bách khoa, 2012 . - 294 tr.

 

154- 06153 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Khương Thùy chủ biên

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI / Lê Khương Thùy ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 256 tr.

 

155- 06154 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Công Trục chủ biên

Dấu án Việt Nam trên biển Đông / Trần Công Trục ch.b . - H. : Thông tin và truyền thông, 2012 . - 400 tr.

 

156- 06155 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Hậu ...

Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2012 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Hậu, Đoàn Minh Huấn . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 384 tr.

 

157- 06156 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Thanh Bình chủ biên

Giao thoa văn  hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam / Lê Thanh Bình, Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Anh Thư . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 204 tr.

 

158- 06157 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Đức Châm

Xã hội học tội phạm / Trần Đức Châm . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 152 tr.

 

159- 06158 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Đăng Thành

Phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Nguyễn Đăng Thành . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 480 tr.

 

160- 06159 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Du Phong ...

Xây dựng nền kinh tế thị trường: Kinh nghiệm của Hungary và bài học vận dụng cho Việt Nam  / Lê Du Phong, Trịnh Mai Vân, Hồ Thị Hải Yến đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 244 tr.

 

161- 06160 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Bình Giang chủ biên

Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam / Nguyễn Bình Giang ch.b, Lưu Ngọc Trịnh, Phạm Thị Thu Hồng,... . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 224 tr.

 

162- 06161 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thiết Sơn chủ biên

Brasil đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Thiết Sơn ch.b . - H. : Từ điển bách khoa, 2012 . - 247 tr.

 

163- 06162 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đinh Quý Độ chủ biên

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu / Đinh Quý Độ ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 292 tr.

 

164- 06163 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trương Duy Hòa chủ biên

Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tê ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niện đầu thế kỷ XXI / Trương Duy Hòa ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 247 tr.

 

165- 06164 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật thanh tra Quốc hội XII và các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành . - H. : Lao động - xã hội, 2012 . - 228 tr.

 

166- 06165 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Quang Thuấn chủ biên

Quan hệ Việt Nam - Ucraine: Thực trang và triển vọng / Nguyễn Quang Thuấn ch.b, Danylenko Anatoliy, Gorodnia Nataliya... . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 296 tr.

 

167- 06166 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thiết Sơn

Quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN 2001 - 2020 / Nguyễn Thiết Sơn . - H. : Từ điển bách khoa, 2012 . - 193 tr.

 

168- 06167 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Duy Dũng chủ biên

ASEAN: Từ Hiệp hội đến Cộng đồng - Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam / Nguyễn Duy Dũng ch.b, Nguyễn Phương Bình, Nguyễn Thu Mỹ... . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 224 tr.

 

169- 06168 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Trường Giang chủ biên

Cơ sở pháp lý bảo vệ nguồn nước quốc tế của Việt Nam / Nguyễn Trường Giang ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 356 tr.

 

170- 06169 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Mai Lan Hương

Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam / Mai Lan Hương . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 320 tr.

 

171- 06170 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Quy định về lập di chúc và thừa kế theo pháp luật hiện hành . - H. : Dân trí, 2012 . - 260 tr.

 

172- 06171 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật cán bộ, công chức, viên chức và các quy định về tuyển dụng, đào tạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức . - H. : Lao động - xã hội, 2012 . - 468 tr.

 

173- 06172 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Bình Giang chủ biên

Di chuyển lao động quốc tế / Nguyễn Bình Giang ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 242 tr.

 

174- 06173 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hà Thị Thanh Bình

Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam / Hà Thị Thanh Bình . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 412 tr.

 

175- 06174 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Đăng Dung

Hiến pháp: Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao đồng ch.b . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011 . - 1132 tr.

 

176- 06175 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm chính hòa thứ 18 (1697). Tập 2 / Hoàng Văn Lâu dịch, chú thích; Hà Văn Tấn h.đ; Ngô Đức Thọ chỉnh lý, bổ sung . -  Tái bản . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 524 tr.

 

177- 06176 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Tập 4: Nguyên văn chữ Hán Bản in Nội các quan bản . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 676 tr.

 

178- 06177 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Tập 1: Những vấn đề chung về hiến pháp và bộ máy nhà nước . - H. : Hồng Đức, 2012 . - 696 tr.

 

179- 06178 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Nhuận chủ biên

Điển chế và pháp luật Việt Nam thời Trung đại. Tập 1 / Nguyễn Ngọc Nhuận ch.b, Lê Tuấn Anh, Trần Thị Kim Anh . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 776 tr.

 

180- 06179 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Nhuận chủ biên

Điển chế và pháp luật Việt Nam thời Trung đại. Tập 2 / Nguyễn Ngọc Nhuận ch.b, Lê Tuấn Anh, Trần Thị Kim Anh . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 484 tr.

 

181- 06180 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Nhuận chủ biên

Điển chế và pháp luật Việt Nam thời Trung đại. Tập 3 / Nguyễn Ngọc Nhuận ch.b, Lê Tuấn Anh, Trần Thị Kim Anh . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 800 tr.

 

182- 06181 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Hữu Nghị

Sửa đổi, bổ sung chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các chế định khác trong Hiến pháp 1992 / Phạm Hữu Nghị, Bùi Nguyên Khánh ch.b, Lê Minh Thông... . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 364 tr.

 

183- 06182 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Hậu ...

Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Hậu, Đoàn Minh Huấn . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 384 tr.

 

184- 06183 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Lan

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước / Nguyễn Thị Lan . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 228 tr.

 

185- 06184 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Thị Ngọc Lan chủ biên

Nghiên cứu so sánh quy định về đạo đức công vụ của một số quốc gia và Việt Nam / Đỗ Thị Ngọc Lan ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 192 tr.

 

186- 06185 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Văn Phúc chủ biên

An sinh xã hội ở Việt Nam: Hướng tới năm 2020 / Vũ Văn Phúc ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 388 tr.

 

187- 06186 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Ngọc Dũng ...

Chảy máu chất xám: Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay / Phạm Ngọc Dũng, An Như Hải . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 164 tr.

 

188- 06187 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 312 tr.

 

189- 06188 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Dương Thị Thanh Mai chủ biên ...

Về trường phái kinh tế học pháp luật / Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Cương ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 216 tr.

 

190- 06189 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Thị Khanh chủ biên

Phát triển kinh tế dịch vụ Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế / Phạm Thị Khanh ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 208 tr.

 

191- 06190 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tư tưởng hợp tác xã: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 296 tr.

 

192- 06191 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Mạnh Bình

Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Mạnh Bình . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 276 tr.

 

193- 06192 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Dương Xuân Ngọc chủ biên

Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam / Dương Xuân Ngọc ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 464 tr.

 

194- 06193 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Minh Quân chủ biên

Về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay / Lê Minh Quân, Bùi Việt Hương ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 292 tr.

 

195- 06194 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Đức Bình

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam / Nguyễn Đức Bình . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 664 tr.

 

196- 06195 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Phú Trọng

Xây dựng chỉnh đốn Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Phú Trọng . -  Xuất bản lần thứ hai có bổ sung, điều chỉnh . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 652 tr.

 

197- 06196 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tô Huy Rứa

Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Tô Huy Rứa . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 704 tr.

 

198- 06197 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Văn Vang

Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội / Phạm Văn Vang . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 140 tr.

 

199- 06198 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thọ Ánh

Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thọ ánh . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 260 tr.

 

200- 06199 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hoàng Thế Anh chủ biên

Những vấn đề kinh tế - xẫ hội nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020 / Hoàng Thế Anh ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 452 tr.