•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 5)

26/06/2014
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

201- 06200 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Võ Khánh Vinh chủ biên

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự / Võ Khánh Vinh ch.b . - H. : Tư pháp, 2012 . - 790 tr.

 

202- 06201 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế . - H. : Tri thức, 2012 . - 620 tr.

 

203- 06202 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Động lực thúc đẩy cải cách kinh tế tại các tỉnh ở Việt Nam: Một số bài học từ cải cách kinh tế . - H. : Thông tin và truyền thông, 2012 . - 108 tr.

 

204- 06203 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật phòng, chống ma túy (Ban hành từ tháng 9-1010 đến tháng 4-1012) . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 272 tr.

 

205- 06204 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Cương đồng ch.b

Về trường phái kinh tế học pháp luật / Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Cương đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 216 tr.

 

206- 06205 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi thành . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 168 tr.

 

207- 06206 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo bảo . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 296 tr.

 

208- 06207 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 468 tr.

 

209- 06208 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Báo cáo đánh giá các quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên và thực tiễn thi hành . - H. : Tư pháp, 2012 . - 168 tr.

 

230- 06209 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam . - H. : Lao động xã hội, 2011 . - 288 tr.

 

231- 06210 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hoàng Văn Tú

Cơ chế hỗ trợ Đại biểu Quốc hội trong thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật / Hoàng Văn Tú . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 128 tr.

 

232- 06211 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bùi Kim Đỉnh

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986) / Bùi Kim Đỉnh . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 232 tr.

 

233- 06212 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bùi Kim Hiếu chủ biên

Những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2012 / Bùi Kim Hiếu ch.b; Nguyễn Ngọc Anh Đào . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 236 tr.

 

234- 06213 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Báo cáo đánh giá luật pháp và thực tiễn thi hành phápluaatj về xử lý chuyển hướng, tư pháp phục hồi đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật . - H. :

 

235- 06214 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thái Yên Hương, Tạ Minh Tuấn

Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ / Nguyễn Thái Yên Hương, Tạ Minh Tuấn đồng ch.b . - H. : Giáo dục, 2011 . - 700 tr.

 

236- 06215 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Niên giám thống kê năm 2011 - Statistical yearbook of Vietnam 2011 . - H. : Thống kê, 2012 . - 880 tr.

 

237- 06216 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Văn Khánh chủ biên

Nguồn lực trí tuệ Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng / Nguyễn Văn Khánh ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 476 tr.

 

238- 06217 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Văn Tề, Huỳnh Thị Hương Thảo

Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian / Lê Văn Tề, Huỳnh Thị Hương Thảo . - H. : Phương Đông, 2012 . - 602 tr.

 

239- 06218 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp

Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, vấn đề và triển vọng / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 306 tr.

 

240- 06219 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Kế Tuấn

Kinh tế Việt Nam năm 2011 kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô / Nguyễn Kế Tuấn . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2012 . - 280 tr.

 

241- 06220 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đặng Phong,Trần Đình Thiên

Biên niên các sự kiện kinh té Việt Nam (1975 - 2008) / Đặng Phong, Trần Đình Thiên . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 724 tr.

 

242- 06221 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các quy định xử phạt vi phạm hành chính mới nhất . - H. : Lao động, 2012 . - 435 tr.

 

243- 06222 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bộ luật lao động mới 2012 - Chính sách tiền thưởng, tiền công, bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu, thai sản, làm thêm giờ ký kết hợp đồng lao động . - H. : Lao động, 2012 . - 448 tr.

 

244- 06223 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 428 tr.

 

245- 06224 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Đức Mai chủ biên

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 / Nguyễn Đức Mai ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 774 tr.

 

246- 06225 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Văn Cảm

Một số vấn đề cấp bách của khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền / Lê Văn Cảm . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012 . - 500 tr.

 

247- 06226 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tạ Ngọc Tấn

Góp phần nghiên cứu một số vấn đề phát triển của Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 468 tr.

 

248- 06227 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tạ Ngọc Tấn, Lê Quốc Lý chủ biên

Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Tạ Ngọc Tấn, Lê Quốc Lý đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 628 tr.

 

249- 06228 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Niên giám các Điều ước quốc tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký năm 1997 . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 240 tr.

 

250- 06229 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Niên giám các Điều ước quốc tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký năm 2007 . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 345 tr.