•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 6)

02/10/2014
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

251- 06230 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hoàng Chí Bảo

Chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Hoàng Chí Bảo . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 345 tr.

 

252- 06231 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hoàng Chí Bảo

Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học / Hoàng Chí Bảo . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 391 tr.

 

253- 06232 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Văn Nam

Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam / Nguyễn Văn Nam . - H. : Công an nhân dân, 2012 . - 494 tr.

 

254- 06233 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Kiều Oanh

Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở một số nước trên thế giới / Vũ Kiều Oanh . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 216 tr.

 

255- 06234 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hoàng Chí Bảo

Từ thực tiễn đổi mới đến nhận thức lý luận mới về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1986-2011) / Hoàng Chí Bảo . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 362 tr.

 

256- 06235 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Cao Văn Liên

Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử / Cao Văn Liên . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 195 tr.

 

257- 06236 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Ngọc Đường

Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 / Trần Ngọc Đường . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 331 tr.

 

258- 06237 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Hạnh chủ biên

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ / Nguyễn Thị Hạnh ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 164 tr.

 

259- 06238 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 311 tr.

 

260- 06239 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Văn Phúc chủ biên

Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế / Vũ Văn Phúc ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 356 tr.

 

261- 06240 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bàn về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống hiện nay . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 560 tr.

 

262- 06241 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Thị Vịnh

Thiết chế và phương thức tuyển dụng quan lại của chính quyền nhà nước trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII / Trần Thị Vịnh . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 311 tr.

 

263- 06242 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Văn Huyên chủ biên

Giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội / Nguyễn Văn Huyên ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 440 tr.

 

264- 06243 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Văn Toàn

Phân tầng xã hội ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế / Lê Văn Toàn . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 320 tr.

 

265- 06244 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thọ Ánh

Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trân tổ quốc Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thọ ánh . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 560 tr.

 

266- 06245 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Quế chủ biên

Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay : Thành tựu, vấn đề và triển vọng / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 306 tr.

 

267- 06246 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Đức Thành chủ biên

Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế / Nguyễn Đức Thành ch.b . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012 . - 498 tr.

 

268- 06247 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trịnh Tiến Việt

Hoàn thiện các quy định của Phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu mới của đất nước / Trịnh Tiến Việt . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 371 tr.

 

269- 06248 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Hiền

Tái cấu trúc kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thị Hiền,Đồng Thị Thùy Linh,... . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 344 tr.

 

270- 06249 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm chính hòa thứ 18. T.1 . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 360 tr.

 

271- 06250 /  VVHTT / vie (VN)

Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm chính hòa thứ 18. T.3 . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 484 tr.

 

272- 06251 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội

Về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến (Một số tiểu luận của các học giả nước ngoài): Sách tham khảo  . - H. : Lao động - Xã hội, 2012 . - 583 tr.; 24cm.

 

273- 06252 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN . - H. : Lao động - Xã hội, 2012 . - 350 Tr., 21cm.

 

274- 06253 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  376 tr., 21cm.

 

275- 06254 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hà Đình Thành

Cộng đồng dân tộc Ê Đê ở tỉnh ĐắK LắK hiện nay / Hà Đình Thành . - H. : Từ điển bách khoa, 2012 . - 258 tr., 21cm.

 

276- 06255 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Thùy Linh ...

Tìm hiểu Luật sư (sủa đổi, bổ sung 2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Thùy Linh, Việt Trinh . - H. : Lao động, 2012 . - 431 tr., 28 cm.

 

277- 06256 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Vĩnh Châu ...

Tuyển tập các bản án quyết định của Tòa án Việt Nam về hôn nhân và gia đình / Lê Vĩnh Châu, Lê Thị Mận . - H. : Lao động, 2011. . - 607 tr., 28 cm.

 

278- 06257 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tra cứu Bộ luật dân sự năm(2005 - 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Văn hóa Thông tin, 2012. . - 531 tr., 28 cm.

 

279- 06258 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính /  Trần Đông Phong b.s . - H. : Lao động, 2011 . -  654 tr., 28 cm.

 

280- 06259 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Thùy Linh ...

Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật khiếu nại- tố cáo: Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo - tiếp công dân 2013 /  Thùy Linh, Việt Trinh b.s . - H. : Lao động, 2012 . - 451 tr., 28 cm.

 

281- 06260 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Văn Đại ...

Tuyển tập các bản án quyết định của Tòa án Việt Nam về Tố tụng dân sự / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Văn Tiến . - H. : Lao động, 2010 . -  541 tr., 28 cm.

 

282- 06261 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tăng Bình ...

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức các mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay  đời sau theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Tăng Bình, Thu Huyền, ái Dương s.t . - H. : Thời đại, 2012 . -  299 tr., 27 cm.

 

283- 06262 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Văn Cường ...

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi /  Nguyễn Văn Cường, Trần Anh Tuấn, Đặng Thanh Hoa ch.b . - H. : Lao động - Xã hội, 2012 . -  503 tr.,  28 cm.

 

284- 06263 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tra cứu Bộ luật tố tụng dân sự năm (2004 - 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Văn hóa Thông tin, 2012 . -  509 tr.,  28 cm.

Từ khoá  : Bộ luật tố tụng dân sự

 

285- 06264 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Thùy Linh ...

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước(Theo Nghị Định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06-09-2012 của Chính phủ quy định vè xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước) / Thùy Linh, Việt Trinh . - H. : Tài chính, 2012 . -  447 tr., 28 cm.

 

286- 06265 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Thùy Linh ...

Tìm hiểu nghiệp vụ phòng chống tội phạm trộm cướp tài sản công dân các thủ đoạn của tội phạm  hình phạt của pháp luật Việt Nam . - H. : Dân Trí, 2012 . -  447 tr.,  28 cm.

 

287- 06266 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Đức Khiển

Công nghệ xử lý nước thải môi trường /  Nguyễn Đức Khiển ch.b . - H. : Công Thương, 2012 . - 679 tr., 28 cm.

 

288- 06267 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Văn Đại

Tuyển tập các bản án quyết định của Tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất / Đỗ Văn Đại . - H. : Lao động, 2010 . -  647 tr., 28cm

 

289- 06268 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tra cứu Bộ luật Hình sự năm(1999 - 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Văn hóa Thông tin, 2012 . -  554 tr., 28 cm.

 

290- 06269 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tra cứu Bộ luật Tố tụng hình sự năm(1999 - 2012) Và các văn bản hướng dẫn thi hành  . - H. : Văn hóa Thông tin, 2012 . -  457 tr., 28 cm.

 

291- 06270 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương

Hỏi đáp về chủ quyền biển đảo trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam /  Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương . - H. : Lao động, 2011 . - 443 tr., 28 cm.

 

292- 06271 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bình luận Luật xử lý vi phạm hành chính và chỉ dẫn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực . - H. : Lao động, 2012 . -  571 tr., 28 cm.

 

293- 06272 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bộ luật lao động (Hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2013) . - H. : Hồng Đức, 2012 . -  238 tr., 22 cm.

 

294- 06273 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật giáo dục đại học (Hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013) . - H. : Hồng Đức, 2012 . -  154 tr., 21 cm.

 

295- 06274 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Ngô Thiện Minh

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương và quy chế trả lương trong doanh nghiệp / Ngô Thiện Minh . - H. : Tài chính, 2011 . -  274 tr.,  21 cm.

 

296- 06275 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hoàng Văn Tú

Cơ chế hỗ trợ đại biểu quốc hội trong thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật /  Hoàng Văn Tú . - H. : Chính trị Quốc gia, 2012 . -  127 tr., 19 cm.

 

297- 06276 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Cục nghiên cứu phát triển phương đông

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  476 tr., 21 cm.

 

298- 06277 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đình Phúc Khánh Linh

Quản lý nhân sự . - H. : Tài chính, 2012 . -  471 tr.,  21 cm.

 

299- 06278 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Văn Phúc

Xây dựng nông thôn mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn /  Vũ Văn Phúc . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 478 tr., 21 cm.

 

300- 06279 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Văn Biên

Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam /  Trần Văn Biên . - H. : Tư Pháp, 2012 . -  322 tr., 21 cm.