•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần cuối)

30/03/2015
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

351- 06329 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Việt Long

Hoàng Sa- Trường Sa: Các sự kiện, tư liệu lịch sử - pháp lý chính - Tập 1(Thế kỷ XV - 2000) / Nguyễn Việt Long  . - H. : NXB. Trẻ, 2013 . -  245tr., 20 cm.

 

352- 06330 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đinh Công TuấnĐinh Công Hoàng

Viện nghiên cứu Châu Âu

An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam / Đinh Công Tuấn, Đinh Công Hoàng  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  276tr., 21 cm.

 

353- 06331 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trịnh Tiến Việt

Tội phạm và trách nhiệm hình sự (Sách chuyên khảo) / Trịnh Tiến Việt  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  639tr., 21 cm.

 

354- 06332 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Mai Ngọc Cường

Về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 / Mai Ngọc Cường  . - H. : Chính Trị quốc gia, 2013 . -  275tr., 21 cm.

 

355- 06333 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

V.Putin

Nước Nga và thế giới đang thay đổi(Sách tham khảo) / V.Putin , Lê Thế Mẫu dịch . - H. : Chính trị quốc gia- sự thật, 2012 . -  335tr., 21 cm.

 

356- 06334 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Đóng góp ý kiến về sự thảo Luật đất đai (Sửa đổi): Kỷ yếu hội thảo /   . - H. : Tư Pháp, 2013 . -  143tr., 21 cm.

 

357- 06335 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Viện Nghiên cứu lập pháp

Hoạt động giám sát của quốc hội /   . - H. : Lao động, 2013 . -  239tr., 21 cm.

 

358- 06336 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam: Paracel  sprstly islands belong to VietNam: Tái bản lần thứ hai / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh. : NXB. trẻ, 2013 . -  357tr., 23 cm.

 

359- 06337 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiến pháp ở một số nước trên thế giới (Sách chuyên kho) /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  282tr., 24 cm.

 

360- 06338 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Hữu Nghĩa, Bùi Đình Bôn 

Thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng cầm quyền và nhà nước trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân (Sách chuyên khảo) / Lê Hữu Nghia, Bùi Đình Bôn  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  339tr., 24 cm.

 

361- 06339 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Dũng 

Viện Tâm lý học

Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường / Vũ Dũng ch.b  . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . -  354tr., 24 cm.

 

362- 06340 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Các văn bản của Đảng và Chính phủ về đổi mới nhà nước (từ năm 2001 đến nay) /   . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . -  1067tr., 24 cm.

 

363- 06341 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Việt Long

Lẽ phải luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Việt Long  . - H. : NXB. Trẻ, 2013 . -  258tr., 23 cm.

 

364- 06342 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Học viện Hành chính

Tài liệu bồi dưỡng vế quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên). Phần III: Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực /   . - H. : Khao học và Kỹ thuật, 2010 . -  551 tr., 21 cm.

 

365- 06343 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đảng cộng sản Việt Nam

Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về đại hội Đảng bộ cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . -  239 tr., 19 cm.

 

366- 06344 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Nam Hà

Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Nam Hà  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  358tr., 21 cm.

 

367- 06345 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam (Sách tham khảo - chuyên khảo) / Cao Anh Độ  . - H. : Chính trị quôc gia, 2013 . -  230tr., 21 cm.

 

368- 06346 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Ngọc Liêu 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Leenin về nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sách chuyên khảo) / Trần Ngọc Liêu  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  271 tr., 21 cm.

 

369- 06347 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Quang Phú

Tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoãn ASEAN đến năm 2020 (Sách chuyên khảo) / Trần Quang Phú  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  282tr., 21 cm.

 

370- 06348 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Hoài Huấn, Nhữ Ngọc Tiến     

Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá / Phạm Hoài Huấn, Nhữ Ngọc Tiến  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  164tr., 19 cm.

 

371- 06349 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hà Văn Hiền Phạm Hồng Chương

Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu / Hà Văn Hiền, Phạm Hồng Chương  . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . -  382tr., 21 cm.

 

372- 06350 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Văn Đại

Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự: Bản án và bình luận bản án - Tập 1 (Sách chuyên khảo) / Đỗ Văn Đại  . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  631 tr., 21 cm.

 

373- 06351 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Viện Sử học

Quốc triều hình luật (Luật hình Triều Lê) /   . - H. : Tư pháp, 2013 . -  358tr., 19 cm.

Tóm tắt   : Cuốn sách lập một mục lục tóm tắt 722 Điều của Bộ luật kèm theo số trang tương ứng bản in.

 

374- 06352 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Quang Minh ch.b

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Đối sách của các quốc gia và vũng lãnh thổ Đông Bắc á về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường giai đoạn 2001 - 2020 (Sách chuyên khảo) / Trần Quang Minh ch.b  . - H. : Từ điểm bách khoa, 2013 . -  287tr., 21 cm.

 

375- 06353 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Mai Ngọc Anh

Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam (Sách chuyên khảo) / Mai Ngọc Anh  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  266tr., 21 cm.

 

376- 06354 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Viện Nghiên cứu lập pháp

Đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)- Kỷ yếu hội thảo /   . - H. : Tư Pháp, 2013 . -  143tr., 21 cm.

 

377- 06355 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Minh Hằng

Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề Luật sư / Nguyễn Minh Hằng  . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . -  279tr., 21 cm.

 

378- 06356 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  415tr., 21 cm.

 

379- 06357 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân

Ảnh hưởng của Triết học phương tây hiện đại ở Việt Nam / Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân . - H. : Chính trị - hành chính, 2012 . -  225tr., 21 cm.

 

380- 06358 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế (Sách tham khảo) /   . - H. : Tri thức, 2012 . -  620tr., 24 cm.

 

381- 06359 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường

Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường  . - H. : Thông tin và truyền thông, 2012 . -  515tr., 24 cm.

 

382- 06360 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Bá Diến

Hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong pháp luật và thực tiễn quốc tế (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Bá Diến  . - H. : Thông tin và truyền thông, 2013 . -  495tr., 24 cm.

 

383- 06361 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Tiến Sâm, A.V.Ostrovskij ch.b

Nghiên cứu so sánh thời kỳ chuyển đổi ở nước Nga, Trung Quốc và Việt Nam / Đỗ Tiến Sâm, A.V.Ostrovskj  . - H. : Từ điểm bách khoa, 2012 . - 571tr., 24 cm.

 

384- 06362 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Như Vân

Khung đánh giá tổng hợp công cụ hoàn thiện hoạt động của cơ quan nhà nước / Nguyễn Thị Như Vân  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  139tr., 21 cm.

 

385- 06363 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tom G. Palmer ch.b

Hướng tới kỉ nguyên hậu nhà nước phúc lợi /  Tom G. Palmer ch.b . - H. : Tri thức, 2012 . -  254tr., 21 cm.

 

386- 06364 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hội đồng lí luận Trung ương

Đảng cộng sản lãnh đạo trong quá trình đổi mới tại Việt Nam cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cu Ba: Một số vấn đề lí luận và thực tiến /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  219tr., 21 cm.

 

387- 06365 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Hữu Đạt, Ngô Tuấn Nghĩa

Viện Kinh tế

Tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế / Nguyễn Hữu Đạt, Ngô Tuấn Nghĩa  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  231tr., 21 cm.

 

388- 06366 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Văn Đại

Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự: Bản án và bình luận bản án - Tập 2 (Sách chuyên khảo) / Đỗ Văn Đại  . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  616 tr., 21 cm.

 

389- 06367 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hội đồng lí luận trung ương

Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  502tr., 21 cm.

 

390- 06368 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Võ Trí Hảo ch.b

Luận về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Sách tham khảo) / Võ Trí Hảo ch.b  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  231tr., 21 cm.

 

391- 06369 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Dương Trung Ý

Nâng cao chất lượng Đảng bộ xã trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Sách chuyên khảo / Dương Trung ý  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  334tr., 21 cm.

 

392- 06370 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Cù Chí Lợi ch.b

Khu kinh tế tự do: những vấn đề lí luận và thực tiễn / Cù Chí Lợi  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  250tr., 21 cm.

 

393- 06371 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Duy Phú ch.b

Viện những vấn đề phát triển(VIDS)

Xã hội dân sự: một số vấn đề chọn lọc / Vũ Duy Phú  . - H. : Tri Thức, 2013 . -  363tr., 21 cm.

 

394- 06372 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Đình Đặng Lực

Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách  / Nguyễn Đình Đặng Lực  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  274 tr., 19 cm.

 

395- 06373 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Quý Long ch.b

Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thức đẩy Hội nhập kinh tế giai đoạn 2011 - 2020 (Sách chuyên khảo)  / Phạm Quý Long ch.b  . - H. : Từ điển bách khoa, 2013 . -  270tr., 21 cm.

Tóm tắt   : Giói thiệu và phân tích chính sách bốn nền kinh tế chủ yếu ở Đông bắc á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan về sự điều chỉnh chiến lược hướng tới năm 2020 trong xây dựng mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó đưa ra một số đánh giá riêng và đề xuất một số vấn đề mang tính gợi mở về quá trình hợp tác và phát triển kinh tế của Việt Nam với khu vực này.

 

396- 06374 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Thị Nhung ch.b

Đối sách của cá quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về những biến đổi xã hội / Trần Thị Nhung ch.b  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  231tr., 21 cm.

 

397- 06375 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Thị Thanh Bình ch.b

Viện Kinh tế và chính trị thế giới

Vấn đề nợ công ở một số nước trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam  / Phạm Thị Thanh Bình  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  227tr., 21 cm.

 

398- 06376 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Văn Tuyết Lê Kim Giang

Pháp luật về thừa kế và thực tiễ giải quyết tranh chấp / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang  . - H. : Tư pháp, 2013 . -  379tr., 21 cm.

 

399- 06377 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Quốc Sửu

Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam: lí luận và thực tiễn /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  370 tr., 21 cm.

 

400- 06378 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trương Quốc Chính

Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm Mác xít (Sách chuyên khảo) / Trương Quốc Chính  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  231tr., 21 cm.

 

401- 06379 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tham nhũng nhìn từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức: Kết quả khảo sát xã hội học (Sách tham khảo) /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  127tr., 28 cm.

 

402- 06380 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Kim Bảo ch.b

Viện nghiên cứu Trung Quốc

Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam (Sách tham khảo) / Nguyễn Kim Bảo ch.b . - H. : Từ Điển bách khoa, 2013 . - 391tr., 21 cm.

 

403- 06381 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Tiến Sâm

Viện nghiên cứu Trung Quốc

Chính trị Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam (Sách tham khảo) / Đỗ Tiến Sâm ch.b  . - H. : Từ điển bách khoa, 2013 . -  231tr., 21 cm.

 

404- 06382 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Học viện Hành chính

Kỷ yếu hội thảo sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992 và tổ chức Bộ máy nhà nước /   . - H. : Lao động, 2013 . -  523tr., 21 cm.

 

405- 06383 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Khánh ch.b

Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hiện thực hóa cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN vấm đề và triển vọng / Trần Khánh ch.b  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  223tr., 21 cm.

 

406- 06384 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Văn Hà ch.b

Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam / Nguyễn Văn Hà ch.b  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  523tr., 227cm.

 

407- 06385 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Thị Hạnh

Quá trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX / Trần Thị Hạnh  . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  323tr., 21 cm.

 

408- 06386 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đặng Minh Đức ch.b

Viện nghiên cứu Châu Âu

Điều chỉnh chính sách phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức sau khủng hiangr tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu / Đạng Minh Đức ch.b  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  302tr., 21 cm.

 

409- 06387 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Viện Chính sách công và pháp luật

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) /   . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013 . -  368tr., 24 cm.

 

410- 06388 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội

Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người = An introduction to internationnal Human Rights Instruments /   . - H. : Lao động - xã hội, 2011 . -  1475tr., 24 cm.