•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2014 (Phần 2)

18/05/2015
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2014. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

461- V 11325

Tài liệu phục vụ tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 / . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 238tr., 24 cm.

 

462- V 11326, V 11327

Khác biệt xã hội và bất bình đẳng: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành đối với những vấn đề về giới và dân tộc (Khóa học mùa hè về Khoa học xã hội Tam Đảo, Việt Nam Tháng 7/ 2011) / . - H. : Nxb.Tri thức, 2012 . - 355tr., 26 cm.

 

463- V 11328

Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển / Jean - pierre Cling, Đỗ Hoài Nam, Stephane lagree,... . - H. : Nxb. Tri Thức, 2013 . - 236tr., 26 cm.

 

464- V 11329

Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011 triển vọng năm 2012 / Nguyễn Xuân Thắng ch.b, Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang,... . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 364tr., 24 cm.

 

465- V 11330

Tài liệu phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân thủ đô Hà Nội về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 / . - H. : Hà Nội, 2013 . - 131tr., 24 cm.

 

466- V 11331

Cẩm nang pháp luật trong đời sống hằng ngày / . - H. : Chính trị quốc gia, 2009 . - 967tr., 28 cm.

 

467- V 11332

Biên niên lịch sử Bộ tư pháp Việt Nam 1945 - 2009: sơ thảo - Tập 1 (1945 - 2002) / . - H. : Tư pháp, 2010 . - 567tr., 27 cm.

 

468- V 11333

Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam 1945- 2009 : Sơ thảo - Tập 2 (2003- 2009) / . - H. : Tư pháp, 2010 . - 546tr., 27 cm.

 

469- V 11334

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tục hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp: sách chuyên khảo / Lê Hữu Thể, Đỗ Văn Đương, Nguyễn Thị Thủy đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 550tr., 24 cm.

 

470- V 11336, V 11337

Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Huy Phượng . - H. : Tư pháp, 2013 . - 234tr., 21 cm.

 

471- V 11338

Luật thi hành án hình sự năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung) / . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 588tr., 21 cm.

 

472- V 11339

Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Quang Minh . - H. : Tư pháp, 2013 . - 350tr., 21 cm.

 

473- V 11380, V 11341

Luật Doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) / . - H. : Tư pháp, 2013 . - 223tr., 19 cm.

 

474- V 11342, V 11343

Bình luận 50 vụ án hình sự khó và phức tạp / Phạm Văn Thiệu . - H. : Tư Pháp, 2012 . - 386tr., 21 cm.

 

475- V 11344, V 11345

Nghiên cứu so sánh về điều tra trong Luật Tố Tụng Hình sự của Trung Quốc / Ngũ Quang Hồng . - H. : Tư pháp, 2011 . - 258tr., 21 cm.

 

476- V 11274

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thư mục Tư liệu trước 1945. Tập 2 / Vũ văn Quân ch.b . - H. : Hà Nội, 2013 . - 1439r., 24 cm.

 

477- V 11346, V 11347

Quyền có người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam, Đức và Hoa Kỳ: Sách tham khảo / Lương Thị Mỹ Quỳnh . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 490tr., 20 cm.

 

478- V 11348, V 11349

Luật bảo hiểm tiền gửi . - H. : Tư pháp, 2012 . - 31tr., 19 cm.

 

479- V 11350, V 11351

Pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Quý Trọng . - H. : Tư pháp, 2013 . - 223tr., 21 cm.

 

480- V 11352, V 11353

Hội đồng nhân dân trong nhà nước pháp quyền / Nguyễn Đăng Dung . - H. : Tư pháp, 2012 . - 366tr., 21 cm.

 

481- V 11354, V 11355

Luật thuế giá trị gia tăng (Sửa đổi, bổ sung năm 2013) . - H. : Tư pháp, 2013 . - 43tr., 19 cm.

 

482- V 11356, V 11357

Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật luật sư . - H. : Tư pháp, 2013 . - 111tr., 19 cm.

 

483- V 11358, V 11359

Luật quản lý thuế (Được sửa đổi, bổ sung năm 2012) . - H. : Tư pháp, 2013 . - 126tr., 19 cm.

 

484- V 11360, V 11361

Luật phòng, chống khủng bố . - H. : Tư pháp, 2013 . - 45tr., 19 cm.

 

485- V 11362, V 11363

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quách Dương . - H. : Tư pháp, 2013 . - 102tr., 19 cm.

 

486- V 11364, V 11365

Những nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở / Quách Dương ch.b . - H. : Tư pháp, 2013 . - 1323tr., 24 cm.

 

487- V 11366, V 11367

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Được sửa đổi, bổ sung năm 2013) . - H. : Tư pháp, 2013 . - 55tr., 19 cm.

 

488- V 11368, V 11369

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh . - H. : Tư pháp, 2013 . - 41tr., 19 cm.

 

489- V 11370, V 11371

Luật điện lực (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) . - H. : Tư pháp, 2013 . - 82tr., 19 cm.

 

490- V 11372, V 11373

Luật thuế thu nhập cá nhân . - H. : Tư pháp, 2013 . - 65tr., 19 cm.

 

491- V 11374, V 11375

Luật phòng, chống thiên tai . - H. : Tư pháp, 2013 . - 83tr., 19 cm.

 

492- V 11376, V 11377

Luật khoa học và công nghệ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) . - H. : Tư pháp, 2013 . - 99tr., 19 cm.

 

493- V 11378, V 11379

Luật cư trú (Được sửa dổi, bổ sung năm 2013) . - H. : Tư pháp, 2013 . - 39tr., 19 cm.

 

494- V 11380

Luật doanh nghiệp (Được sửa đổi, bổ sung năm 2013) . - H. : Tư pháp, 2013 . - 223tr., 19 cm.

 

495- V 11381

Quy trình thẩm định tín dụng ngân hàng 2014 / Thùy Linh, Việt Trinh . - H. : Tài Chính, 2014 . - 427tr., 28 cm.

 

496- V 11382, V 11383

Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014 . - 154tr., 19 cm.

 

497- V 11384, V 11385

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014 . - 103tr., 19 cm.

 

498- V 11386, V11387

Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 159tr., 19 cm.

 

499- V 11388, V 11389

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 sửa đổi, bổ sung năm 2013 . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 91tr., 19 cm.

 

500- V 11390, V 11391

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 247tr., 19 cm.

 

501- V 11392, V 11394

Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 211tr., 19 cm.

 

502- V 11394, V 11395

Luật tài nguyên nước năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 143tr., 19cm

 

503- V 11396, V 11397

Quy định pháp luật về xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 79tr., 19cm


504- V 11398, V 11399

Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 119tr., 19cm

 

505- V 11400, V 11401

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dân thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 195 tr., 19cm

 

506- V 11402, V 11403

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 150tr., 19 cm.

 

507- V 11404, V 11405

Luật việc làm . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 46tr., 19 cm.

 

508- V 11406, V 11407, V 11408, V 11409, V 11410

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 71tr., 19 cm.

 

509- V 11411, V 11412

Luật công dân . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 52tr., 19 cm.