•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2014 (Phần 3)

02/06/2015
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2014. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

510- V 11413, V 11414

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 83tr., 19 cm.

 

511- V 11415, V 11416

Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiên nay / Nguyễn San Miên Nhuận, Nguyễn Xuân Trường . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 . - 298tr., 21 cm.

 

512- V 11417, V11418

Về tác động của phân cấp quản lý đến địa bị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước : Sách chuyên khảo / Trần Thị Diệu Oanh . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 268tr., 21 cm.

 

513- V 11419, V 11420

Di dân quốc tế: bản chất, xu hướng vận động và định hướng chính sách quản lý : Sách tham khảo / Doãn Hùng . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 156tr., 21 cm.

 

514- V 11421, V 11422

Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 218tr., 21 cm.

 

515- V 11423

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã (Qua khảo sát thực tiễn ở Đồng bằng Sông Hồng) / Trịnh Thanh Tâm . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 246tr., 21 cm.

 

516- V 11424

Kinh nghiệm và giải pháp giải quyết tố cáo trong Đảng / Cao Văn Thống . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 . - 180tr., 21 cm.

 

517- V 11425, V 11426

Vốn đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh Châu . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 248tr., 21 cm.

 

518- V 11427, V 11428

Tổ chức đơn vị hành chính - Lãnh thổ Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phượng . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 338tr., 21 cm.

 

529- V 11429, V 11430

Một số vấn đề về giải thích pháp luật chính thức ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Phạm Thị Duyên Thảo . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 236tr.., 21 cm.

 

530- V 11431, V 11432

Xã hội học pháp luật / Trần Đức Châm . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 148tr., 21 cm.

 

531- V 11433

Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên: Tái bản lần thứ hai / Vũ Văn Phúc, Ngô Văn Thạo . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 371tr., 21 cm.

 

532- V 11434

Tuyên ngôn độc lập: những khát vọng về quyền dân tộc và quyền con người / Vũ Quang Hiển, Trần Thùy Chí, Trịnh Ngân Hà, Phạm Thị Hằng . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013 . - 139tr., 24 cm.

 

533- V 11435, V 11436

Pháp luật về góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam : Sách chuyên khảo / Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh . - H. : Tư pháp, 2012 . - 234tr., 21 cm.

 

534- V 11437, V 11438

Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của quốc hội : Sách chuyên khảo / Vũ Hồng Anh . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 254tr., 21 cm.

 

535- V 11439

Quản trị biến đổi xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa : Kỷ yếu hội thảo quốc tế / Ngô Ngọc Thắng, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Thị Hồng Vân . - H. : Hà Nội, 2013 . - 519tr., 21 cm.

 

536- V 11440

Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới: kinh nghiệm Trung Quốc, Kinh nghiệm Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 391tr., 21 cm.

 

537- V 11441, V 11442

Một số vấn đề về Luật sư và nghề luật sư / Nguyễn Văn Tuân . - H. : Tư pháp, 2012 . - 319tr., 21 cm.

 

538- V 11443, V 11444

Pháp luật bảo hiểm y tế một số quốc gia trên thế giới và những kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn Hiền Phương ch.b . - H. : Tư pháp, 2013 . - 359tr., 21 cm.

 

539- V 11445, V 11446

Pháp luật về định giá đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng, giải phóng nặt bằng ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Hà . - H. : Tư pháp, 2013 . - 319tr., 21 cm.

 

540- V 11447, V 11448

Các quy định về tài chính, cấu trúc thị trường tài chính và hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam . - H. : Tri thức, 2013 . - 156tr., 24 cm.

 

541- V 11449

Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử / Albert P. Blaustein, Jay A. Sigler biên soan; Võ Trí Hảo, Hà Quế Anh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Khánh Phương dịch . - H. : chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 678tr., 24 cm.

 

542- V 11450

Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia : Tài liệu tham khảo . - H. : Hồng Đức, 2012 . - 750tr., 24 cm.

 

543- V 11451

Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam / Trương Giang Long . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 587 tr., 24 cm.

 

544- V 11452

Biển Đông - quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp / Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc . - H. : Thế giới, 2013 . - 265tr., 27 cm.

 

545- V 11453

Biển Đông: địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan / Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc . - H. : Thế giới, 2013 . - 319tr., 27 cm.

 

546- V 11454

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu Tỏng kết 30 năm đổi mới . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 675 tr., 24 cm.

 

547- V 11455

Lịch sử quan hệ quốc tế : Sách tham khảo nội bộ / Đặng Quang Trung dịch, Lê Đức Mẫn hđ . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 687tr., 24 cm.

 

548- V 11456, V 11457

Điều chỉnh pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trong điều kiện đổi mới : Sách tham khảo / Tạ Thị Minh Lý . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 295 tr., 21 cm.

 

549- V 11458, V 11459

Tư tưởng của C. Mác, Ph. Ănghen, V.I. Lê nin về công tác tổ chức và vấn đề vận dụng của Đảng ta hiện nay / Phạm Tất Thắng . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 154tr., 21 cm.

 

550- V 11460

Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Hồng Hạnh ch. b . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 295tr., 19 cm.

 

551- V 11462, V11463

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011- 2020 / Phạm Văn Đức ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 256tr., 21 cm.

 

552- V 11464, V 11465

Triết học: Lý luận và vận dụng / Trần Văn Thụy . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 503tr., 20 cm.

 

553- V 11466

Kinh tế, chính trị Đông Bắc á giai đoạn 2001 - 2020 / Nguyễn Xuân Thắng, Đặng Xuân Thanh . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 352tr., 21 cm.

 

554- V 11468, V 11467

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam thời kỳ đổi mới : Sách chuyên khảo / Đức Vượng . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 471tr., 21 cm.

 

555- V 11469

Lý luận và kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác dân vận . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 240tr., 24 cm.


556- V 11470

Tài chính Việt Nam 2013- 2014: cải cách thể chế, cân đối tài khóa . - H. : Tài Chính, 2010 . - 796tr., 24 cm.

 

557- V 11473

Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Chinh . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 356tr., 21 cm.

 

558- V 11471

Các nước đang phát triển với cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới / Nguyễn Vĩnh Thanh . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 266tr., 21 cm.

 

559- V 11474

Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ (2010 - 2020) / Khúc Thị Thanh Vân ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 278tr., 21 cm.