•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2014 (Phần 4)

14/10/2015
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2014. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

560- V 11475

Đô thi hóa và việc làm lao động ngoại thành Hà Nội / Nguyễn Thị Hải Vân . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 229 tr., 21 cm.

 

561- V 11476

Một số vấn đề lý luân và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở Việt Nam / Nguyễn Minh Đoan ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 312tr., 21 cm.

 

562- V 11477

Hỏi đáp về quyền con người . - H. : Công an nhân dân, 2010 . - 303tr., 21 cm.

 

563- V 11478

Trung Quốc và ấn Độ trỗi dậy: tác động và đới sách của các nước Đông Á / Phạm Thái Quốc ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 355tr., 21 cm.

 

564- V 11479

Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chất lượng cao ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phan Huy Đường ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 193tr., 21 cm.

 

565- V 11480

Tư tưởng biện chứng trong Triết học Hy Lạp cổ đại  / Đinh Thanh Xuân . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 259tr., 21 cm.

 

566- V 11481

Luật thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa luật thủ đô . - H. : Hà Nội, 2013 . - 178tr., 21 cm.

 

567- V 11482

Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 492tr., 21 cm.

 

568- V 11483, V 11484

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay / Phạm Văn Đức Ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 272tr., 21 cm.

 

569- V 11485, V 11486

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 264tr., 19 cm.


570- V 11487

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách tham khảo nội bộ . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 258tr., 19 cm.

 

571- V 11489

Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu : Sách chuyên khảo / Đinh Công Tuấn . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 388tr., 21 cm.

 

572- V 11490

Hệ thống toàn văn các luật đã được quốc hội thông qua (Tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13 năm 2013) / Vũ Hoa Tươi sưu tầm . - H. : Tài chính, 2013 . - 423tr., 28 cm.

 

573- V 11491

Tìm hiểu pháp luật hình sự của Việt nam và nhứng vụ án nổi tiếng / Phạm Hùng . - H. : lao động, 2013 . - 401tr., 27 cm.

 

574- V 11492

Hệ thống các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - dân sự - hành chính - lao động (Năm 2000 - 2013) . - H. : Dân trí, 2013 . - 535tr., 28 cm.

 

575- V 11472

Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay / Nguyễn Thị Kim Hoa . - H. : Chính trị quốc gia- Sự thật, 2013 . - 312tr., 21 cm.

 

576- V 11461

Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Nguyễn Mạnh Bình . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 274tr., 21 cm.

 

577- V 11494, V 11493

Tổ chức và hoạt động của thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay / Vũ Hoài Nam . - H. : Tư pháp, 2013 . - 251tr., 21 cm.

 

578- V 11496, V 11495

Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam hiện nay: lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Động . - H. : Tư pháp, 2013 . - 358tr., 21 cm.

 

579- V 11497

Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam: những chặng đường vẻ vang . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 628tr., 24 cm.

 

580- V 11498

Chỉ dẫn áp dụng Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước . - H. : Tư pháp, 2013 . - 379tr., 24 cm.

 

581- V 11499

Các văn bản pháp luật về Trợ giúp pháp lý- Tập 3 : Tái bản có sửa đổi, bổ sung . - H. : Tư pháp, 2013 . - 466tr., 24 cm.

 

582- V 11500

Về pháp quyền và chủ nghiã hợp hiến: một số tiểu l uận của các học giả nước ngoài : Sách tham khảo . - H. : Lao động - xã hội, 2012 . - 583tr., 24 cm.

 

583- V 11501

Hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp: Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam  : Kỷ yếu hội thảo . - H. : Tư pháp, 2012 . - 338tr., 24 cm.

 

584- V 11502

Văn bản quy phạm pháp luật về Phòng, chống tham nhũng . - H. : Tư pháp, 2012 . - 471tr., 24 cm.

 

585- V 11504, V 11503

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật giám định tư pháp . - H. : Tư pháp, 2012 . - 123tr., 19cm

 

586- V 11505

Một số ván đề pháp lý và kỹ năng thực hiện, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần : Sách tham khảo . - H. : Tư pháp, 2013 . - 231 tr., 19cm

 

587- V 11506, V 11507

Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội  : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Anh Thơ . - H. : Tư pháp, 2013 . - 231 tr., 21cm

 

588- V 11511, V 11512

Những điều cần biết về hình phạt tử hình : Sách tham khảo . - H. : Lao động- xã hội, 2010 . - 343 tr., 21cm

 

589- V 11508

Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) . - H. : Hồng Đức, 2012 . - 671tr., 21cm

 

590- V 11509

Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966) . - H. : Hồng Đức, 2012 . - 395 tr., 21cm

 

591- V 11513

Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam . - H. : Lao động - xã hội, 2011 . - 287tr., 24cm

 

592- V 11510

Kỷ yếu hội thảo sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992 và tổ chức bộ máy nhà nước* . - H. : Lao động, 2013 . - 523tr., 21cm

 

593- V 11515

Lịch sử Việt Nam- Tập 2: Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV / Trần Thị Vinh ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 699tr., 24cm

 

594- V 11516

Lịch sử Việt Nam - Tập 3 : từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI / Tạ Ngọc Liễn ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 654tr., 24cm

 

595- V 11517

Lịch sử Việt Nam - Tập 4 : Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII / Trần Thị Vinh ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 647tr., 24cm

 

596- V 11518

Lịch sử Việt Nam - Tập 5: Từ năm 1802 đến năm 1858 / Trương Thị Yến Ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 718tr., 24cm

 

597- V 11519

Lịch sử Việt Nam - tập 6: Từ năm 1858 đến năm 1896 / Võ Kim Cương ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 467tr., 24cm

 

598- V 11520

Lịch sử Việt Nam - Tập 7: Từ năm 1897 đến năm 1918 / Tạ Thị Thúy . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 659tr., 24cm

 

599- V 11521

Lịch sử Việt Nam - Tập 8: Từ năm 1919 đến năm 1930 / Tạ Thị Thúy Ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 606tr., 24cm

 

600- V 11522

Lịch sử Việt Nam - Tập 10 : Từ năm 1945 đến năm 1950 . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 623tr., 24cm

 

601- V 11523, V 11524

Pháp lệnh cảnh sát cơ động . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 24 tr., 24cm

 

602- V 11525, V 11526

Nghị định số 95/2013/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 83tr., 19cm

 

603- V 11527, V 11528

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương / Trương Tiến Hưng . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 331 tr., 24cm

 

604- V 11529

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đau gắn với xây dụng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên / Vũ Văn Phúc ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 435 tr., 21cm
 

605- V 11530, V 11531

Luật công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 78 tr., 19cm

 

606- V 11532, V 11533

Khủng hoảng nợ công Châu Âu và bài học kinh nghiệm đi với Việt Nam* / Đặng Hoàng Linh . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 179 tr., 21cm

 

607- V 11534

Chính sách đào tạo sử dụng quan lại thời Lê Thánh Tông và công tác cán bộ hiện nay / Nguyễn Hoài Văn, Đặng Duy Thìn . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 188tr., 21cm

 

608- V 11535, V 11536

Ba mô hình lý thuyết và quan điểm của Đảng ta hiện nay về quan hệ quốc tế : Sách tham khảo / Vũ Thế Hiệp . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 159 tr., 21cm

 

609- V 11537

Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Mai Thị Thanh . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 247tr., 19cm