•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2014 (Phần 5)

03/11/2015
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2014. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

610- V 11538

Quản lý và giải quyết văn bản trong cơ quan, tổ chức / Nguyễn Minh Phương . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 322 tr., 21cm

 

611- V 11539, V 11540

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay / Cao Văn Thống . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 235 tr., 21cm

 

612- V 11541

Thể chế Đảng cầm quyền: một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / Đặng Đình Tân, Đặng Minh Tuấn . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 428tr., 21cm

 

613- V 11542

Hương ước cổ lãng xã Đồng bằng Bắc Bộ / Vũ Duy Mền . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 382tr., 21cm

 

614- V 11543, V 11544

Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 159tr., 19cm

 

615- V 11545

Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Tạ Ngọc Tấn, Lê Quốc Lý ch.b . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 . - 627 tr., 24cm

 

616- V 11546, V 11547

Phong trào cánh tả ở Liên Bang Nga và mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Thị Hoài Phương . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 275tr., 21cm

 

617- V 11548

Quản lý và giải quyết văn bản trong cơ quan, tổ chức / Nguyễn Minh Phương . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 322tr., 21cm

 

618- V 11549

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự : Sách chuyên khảo / Trịnh Quốc Toản . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 267tr., 19cm

 

619- V 11550

Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự / Nguyễn Văn Hiển . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 273tr., 19cm

 

620- V 11551

Chế định miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 303tr., 24cm

 

621- V 11552, V 11552

Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 262tr., 19cm

 

622- V 11554

Pháp luật về đấu thầu quyền sử dụng đất ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Bích Liễu . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 314 tr., 19cm

 

623-  V 11555, V 11556

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay / Lê Văn Quảng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 182 tr., 19cm

 

624- V 11557, V 11558

Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam / Trần Nghị . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 274tr., 21cm

 

625- V 11559

Về vấn đề Biển Đông / Trần Ngọc Trường . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 363tr., 21cm

 

626- V 11560, V 11561

Về hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam : Sách tham khảo / Phạm Văn Beo . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 274tr., 19cm

 

627- V 11562

Đại cương về chính sách công / Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 375tr., 21cm

 

628- V 11563

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự : Sách chuyên khảo / Trịnh Quốc Toản . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 267tr., 19cm

 

629- V 11564

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và văn bản hướng dẫn thi hành / . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 335tr., 21cm

 

630- V 11568

Những vấn đề lý luận, thực tiễn về Luật hình sự quốc tế / Nguyễn Ngọc Chí . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 366tr., 24cm

 

631- V 11569, V 11570

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009: Phần chung / Nguyễn Đức Mai ch.b, Đỗ Thị Ngọc Tuyết . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 243tr., 24cm

 

632- V 11571, V 11572

Bình luận khoa học luật tố tụng hành chính năm 2010 / Nguyễn Đức Mai . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 520tr., 24cm

 

633- V 11573

Các văn bản của Đảng và chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước (Từ năm 2001 đến nay) / . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 1067tr., 24cm

 

634- V 11581

Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam : Sách tham khảo / . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 71tr., 24cm

 

635- V 11574

Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa / Phạm Thái Việt . - H. : Khoa học xã hội, 2008 . - 291 tr., 21cm
 

636- V 11575

Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011 . - 950tr., 21cm

 

637- V 11576

Hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền : Sách chuyên khảo / Lê Văn Cảm . - H. : Đại học quốc gia, 2009 . - 534tr., 22cm

 

638- V 11577

Tổ chức chính quyền địa phương Cộng hòa liên bang Đức / Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Đại . - H. : Tư pháp, 2006 . - 266 tr., 24cm

 

639- V 11578

Quản lý nhà nước về kinh tế / Phan Huy Đường . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 . - 230tr., 24cm

 

640- V 11565, V 11566

Quy định pháp luật về thương tích bệnh, tật và bênh nghề nghiệp . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 419tr., 21cm

 

641- V11567

Bình luận Luật Thi hành án hình sự năm 2010 / Nguyễn Ngọc Anh ch.b, Công Phương Vũ, Nguyễn Thị Thu Hương . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 487tr., 24cm

 

642- V 11579

Quyền con người : Tập hợp những bình luận/ khuyến nghị chung của ủy ban công ước Liên hợp quốc : Sách Tham khảo . - H. : Công an nhân dân, 2010 . - 895 tr., 27cm

 

643- V 11580

Quyền con người: Tập tài liệu chuyên đề của Liên hợp quốc . - H. : Công an nhân dân, 2010 . - 829tr., 27cm

 

644- V 11582

Phát triển kinh tế tại Trung Quốc: ảnh hưởng và triển vọng ở Việt Nam / Vũ Thế Ngọc . - H. : Phương Đông, 2010 . - 421 tr., 24cm

 

645- V 11583

Hỏi - đáp về phòng, chống bạo lực: Sổ tay dành cho những người làm công việc liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình / . - H. : Văn hóa thông tin, 2009 . - 207 tr., 19cm

 

646- V 11584

Hỏi - đáp về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ: Sổ tay dành cho những người làm các công việc liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ . - H. : Văn hóa thông tin, 2009 . - 239 tr., 19cm

 

647- V 11586

Các câu chuyện từ mặt trận phát triển kinh tế: Kinh nghiệm Trung Quốc và một số nước về tạo việc làm và phát triển thịnh vượng nhờ công nghiệp nhẹ / Đinh Trường Hinh, Thomas G. Rawski,... . - H. : Ngân hàng thế giới, 2014 . - 532 tr., 23cm

 

648- V 11585

Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt Nam tạo việc làm và sự thịnh vượng trong một nền kinh tế thu nhập trung bình: Các xu hướng phát triển kinh tế tư nhân / Đinh Trường Hinh, Deepak Mishra,... . - H. : Ngân hàng thế giới, 2014 . - 137 tr., 24 cm

 

649- V 11588

Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả: những bài học từ Braxin, Trung Quốc, n Độ và các nước khác : Sách tham khảo / Robert P. Taylor, Chandrasekar Govindarajalu,... . - H. : Văn hóa thông tin, 2008 . - 335 tr., 23cm

 

650- V 11587

Cẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hành / Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal,... . - H. : Ngân hàng thế giới, 2010 . - 229 tr., 24cm

 

651- V 11589

Chính sách đất đai và văn hóa tộc ngưới: nghiên cứu trường hợp tại Đắk Lắk : Sách tham khảo / Mai Thanh Sơn . - H. : Thế giới, 2011 . - 72 tr., 23cm

 

652- V 11593

Giải phóng giá trị đất đai để cung cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng đô thị / . - H. : Ngân hàng thế giớ, 2010 . - 117tr., 23cm

 

653- V 11591

Chính sách đất đai, văn hóa tộc người: Nghiên cứu trường hợp tại Sóc Trăng / Mai Thanh Sơn, Võ Mai Phương . - H. : Thế giới, 2011 . - 71 tr., 23cm

 

654- V 11594, V 11595

Phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam : Thực trạng và triển vọng / Pham Hồng Thái, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Ngọc Chí . - H. : Công an nhân dân, 2011 . - 479 tr., 20cm

 

655- V 11596, V 11597

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Phạm Hồng Thái, Nguyễn Hoàng Anh ch.b . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012 . - 464 tr., 24cm

 

656- V 11598

Tiếp cận thông tin: Pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam / . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011 . - 1143 tr., 24cm

 

657- V 11599

Các nguyên lý của Triết học pháp quyền hay đại cương pháp quyền tự nhiên và khoa học về nhà nước / G.W.F.Hegel, Bùi Văn Nam Sơ dịch . - H. : Tri thức, 2010 . - 914 tr., 24cm

 

658- V 11600

Luật Nhân đạo quốc tế : những nội dung cơ bản : Sách tham khảo / . - H. : Lý luận chính trị, 2005 . - 638 tr., 21cm

 

659- V 11601

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN : Sách tham khảo / . - H. : Lao động - xã hội, 2012 . - 350 tr., 21cm