•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách thư viện năm 2015 (Phần 2)

25/04/2016
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2015. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

710-V 11664

#Sự phát triển hiệp định thương mại tự do (FTA) trong bối cảnh khủng giảng kinh tế toàn cầu, quan điểm của EU và ASEAN* . - H. : Thế giới, 2013 . -  266tr., 21cm

 

711-V 11665

#Vai trò của Việt Nam trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương* :  Kỷ yếu hội thảo quốc tế . - H. : Thế giới, 2011 . -  353tr., 21m

 

712-V 11669

#Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam* /  Nguyễn Quang Minh . - H. : Tư pháp, 2013 . -  350tr., 21cm

 

713-V 11670

#Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta* . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  502tr., 21cm

 

714-V 11671

#Hướng tới xây dựng các chuẩn mực xã hội trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới WTO* . - H. : Thế giới, 2009 . -  251tr., 21cm

 

715-V 11672

#Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đỏa Hoàng Sa và Trường Sa* /  Tài Thành, Vũ Thanh St . - H. : Hồng Đức, 2014 . -  415tr., 27cm

 

716-V 11673

#Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông* . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . -  484tr., 27cm

 

717-V 11667, V 11666

#Khuôn khổ pháp lý về giám sát hợp nhất thị trường tài chính Việt Nam* . - H. : Tri thức, 2014 . - 135 tr., 24cm

 

718-E 515, E 516

#Criminal law today: an introduction with capstone cases* :  Pháp luật hình sự hiện nay / Frank Schmalleger . - USA : Pearson education, Inc, 2011 . -  742tr., 27cm

 

719-V 11668

#Văn kiện Đảng và phát triển kinh tế - xã hội từ đổi mới (1986 đến nay)* . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  1410tr., 24cm

 

720-V 11661

#Luật hợp đồng Việt Nam: bản án và bình luận bản án * :  Sách chuyên khảo .  Tập 2 /  Đỗ Văn Đại . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  919tr., 24cm

 

721-V 11663

#Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra*Tập 1. /  Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Tỵ,... . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  466tr., 24cm

 

722-V 11662

#Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra*Tập 2. /  Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Tỵ,... . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  835tr., 24cm

 

723-E 517

#Fundamental financial accounting concepts (Khái niệm tài chính kế toán cơ bản)* / Thomas P. Edmonds, Frances M. McNair, Philip R. Olds  . - New York : Irwin, 2011 . - 773 tr., 27cm

 

724-E 518, E 519

#Crime Victims: an introduction to victimology* :  Các nạn nhân của tội phạm: giới thiệu nạn nhân của tội phạm và những ảnh hưởng tâm lí tới hành vi của họ / Andrew Karmen . - USA : Thomson Wadsworth, 2007 . - 445 tr., 24cm

 

725-E 520

#Impact of TRIPS on Thailand's HIV/ AIDS drug policies: humand Right concerns in the context of Global trade (Ảnh hưởng của hiệp định TRIP tới chính sách ma túy và HIV/AIDS của Thái Lan)* . - .- Bangkok : Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 2007 . -  108 tr., 21cm

 

726-E 521

#Capital expansion and migrant workers: flexible labor in the Thai- Burma border economy* / Dennis Arnold . - Bangkok. : Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 2007 . -  105tr., 21cm

 

727-V 11639

#Lịch triều hiến chương loại chí* .  Tập 2 .  Quan Chức Chí, Lễ Nghi Chí /  Phan Huy Chú . - H. : sử học, 1961 . -  205tr., 27cm

 

728-V 11674

#Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân* . - H. : Hà Nội, 1991 . -  80tr., 19cm

 

729-V 11678, V 11679, V 11680

#Hội nghị bán thường niên và diễn đàn đôi tác pháp luật: Biannual Conference and legal parnership form* . - H. : Bộ Tư pháp,  2006 . - 463 tr., 24cm

 

730-V 11683, V 11682, V 11681

#Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật* . - H. : Bộ Tư pháp,  2011 . - 662 tr., 24cm

 

731-V 11675, V 11676, V 11677

#Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp của năm quốc gia: Trung Quốc, In- đô- nê- xia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga* . - H. : Bộ Tư pháp,  2011 . - 569 tr., 30cm

 

732-V 11684

#Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới* . - H. : Lao động xã hội,  2014 . - 465 tr., 24cm

 

733-V 11685

#Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững* : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư  .  Tập I . - H. : Khoa học xã hội,  2012 . - 854 tr., 29cm

 

734-V 11686

#Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững* : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư  .  Tập 2 . - H. : Khoa học xã hội,  2012 . - 739 tr., 29cm

 

735-V 11687

#Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững* : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư  .  Tập 3 . - H. : Khoa học xã hội,  2012 . - 882 tr., 29cm

 

736-V 11688

#Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững* : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư  .  Tập 4 . - H. : Khoa học xã hội,  2012 . - 983 tr., 29cm

 

727-V 11689

#Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững* : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư  .  Tập 5 . - H. : Khoa học xã hội,  2012 . - 859 tr., 29cm

 

728-V 11690

#Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững* : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư  .  Tập 6 . - H. : Khoa học xã hội,  2012 . - 590 tr., 29cm

 

729-V 11691

#Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững* : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư  .  Tập 8 . - H. : Khoa học xã hội,  2012 . - 630 tr., 29cm

 

730-E 522, E 523, E 524

#Reseach studies on the orgainisation and functioning of the justice system in five selected countries: China, Indonesia, Japan, Republic of Korea and Russian Federation: Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp của năm quốc gia: Trung Quốc, In- đô- nê- xia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga* . - H. : Bộ tư pháp,  2011 . - 563 tr., 30cm

 

731-V 11692, V 11693, V 11694, V 11695

#Bình luận khoa học Hiến pháp Nước cộng hõa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013* . - H. : Lao động xã hội, 2014 . - 750 tr., 24cm

 

732-V 11696

#Cơ chế giải quyết khiếu nại thực trạng và giải pháp* /  Hoàng Ngọc Giao . - H. : Công an nhân dân, 2009 . - 167 tr., 27 cm

 

733-V 11698

#Môi trường xã hội nền kinh tế tri thức: Những nguyên lý cơ bản* :  Sách chuyên khảo - chuyên ngành Xã hội học tri thưc  /  Trần Cao Sơn . - H. : Khoa học xã hội, 2004 . - 219 tr., 21cm

 

734-V 11697

#Tây Ban Nha 20 năm hội nhập Liên minh Châu Âu: Thành tựu và kinh nghiệm * /  Nguyễn Quang Thuấn . - H. : Khoa học xã hội, 2009 . - 289 tr., 21cm

 

735-V 11699, V 11700

#Sự tham gia của nhân dân vào quy trình lập hiến: Lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam * :  Lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013 . - 263 tr., 24cm

 

736-V 11701, V 11702

#Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam những chặng đường vẻ vang* . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011 . -  628 tr., 24cm

 

737-V 11703

#Tư tưởng về quyền con người (Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam)* :  Sách chuyên khảo . - H. : Nxb Lao động, 2011 . -  767 tr., 24cm

 

738-V 11705

#Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó* /  Phạm Văn Đức . - H. : KHoa học xã hội, 2014 . -  463 tr., 24cm

 

739-V 11706

#Văn bản pháp luật mới sử đổi bổ sung về Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp 2014* . - H. : Tài chính, 2014 . - 287 tr., 24cm

740-V 11707

#Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* /  Nguyễn Minh Tuấn . - H. : Tư pháp, 2014 . -  1059 tr., 24cm

 

741-V 11721, V 11708

#Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay* /  Đặng Nguyên Anh . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 123 tr., 24cm

 

742-V 11709

#Lợi thế cạnh tranh quốc gia* /  Nguyễn Ngọc Toàn, Lương Ngọc Hà, Nguyễn Quế Nga, Lê Thanh Hải dịch . - H. : Nxb Trẻ, 2012 . -  1049 tr., 24cm

 

743-V 11710, V 11712

#Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững * /  Đặng Thị Hoa . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . -  360tr., 24cm

 

744-V 11712, V 11713

#Một số vấn đề của kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập* /  Vũ Minh Long ch.b . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014 . -  376tr., 24cm

 

745-V 11714

#Quản lý nhân sự* /  Đình Phúc, Khánh Linh . - H. : Tài chính; ,  2012 . -  471tr., 24cm

 

746-V 11715, V 11716

#Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay* /  Lê Hữu Tầng . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 194 tr., 24cm

 

747-V 11717, V 11718

#Quản lý công * :  Dùng cho đào tạo hệ sau đại học ngành/ chuyên ngành quản lý kinh tế /  Phan Huy Đường ch.b . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014 . -  390 tr., 24cm

 

748-V 11719

#Lãnh đạo các khu vực công* /  Phan Huy Đường ch.b . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014 . -  202tr., 24cm

 

749-V 11720

#Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948: Mục tiêu chung của nhân loại * /  Gudmundur Alfredsson, Asbjorn eide ch.b . - H. : Lao động xã hội, 2011 . -  839 tr., 24cm

 

750-V 11722

#Những vấn đề cơ bản của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi 2001* :  Sách chuyên khảo . - H. : Công an nhân dân, 2006 . -  487tr., 24cm

 

751-V 11745, V 11746

#Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận cơ bản* :  Sách tham khảo /  Nguyễn Hồng Dương ch.b . - H. : Văn hóa thông tin và Viện Văn hóa, 2014 . -  460tr., 24cm

 

752-V 11742, V 11743

#Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương khóa XI* :  Lưu hành nội bộ . - H. : Văn phòng trung ương Đảng, 2014 . - 176 tr., 19cm

 

753-V 11741, V 11740

#Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương khóa XI* :  Lưu hành nội bộ . - H. : Văn phòng trung ương Đảng, 2013 . -  174 tr., 19cm

 

754-V 11739, V 11738

#Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa XI* :  Lưu hành nội bộ . - H. : Văn phòng trung ương Đảng, 2013 . -  176 tr., 19cm

 

755-V 11736, V 11737

#Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương khóa XI* :  Lưu hành nội bộ . - H. : Văn phòng trung ương Đảng, 2013 . -  192 tr., 19cm

 

756-V 11734, V 11735

#Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp* /  Nguyễn Thị Lan Hương . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 254 tr., 21cm

 

757-V 11749

#Pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn xét xử* :  Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung /  Tưởng Duy Lượng . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  619 tr., 21cm

 

758-V 11747, V 11748

#Thực hiện công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam : Cơ hội và thách thức* . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -   207tr., 21cm

 

759-V 11752, V 11753

#Luật Đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành* . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  414 tr., 21cm