•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề chính trị - triết học năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05790 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 227 tr.
Tóm tắt   : Nội dung những bài viết trong cuốn sách nêu lên những đổi mới trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa, bài học kinh nghiệm và một vài giải pháp thích ứng với tình hình mới ở Trung Quốc.

2. Biểu ghi: 05791/  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp / Phạm Tất Thắng . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 392 tr.
Tóm tắt   : Nội dung các bài viết đề cập nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh khác nhau cả về thực tiễn và lý luận của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước; nêu ra những biện pháp đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; khẳng định vai trò tiên phong của Đảng.

3. Biểu ghi: 05792 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Nguyễn Đức Bình
Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Đức Bình . -  Tái bản có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 217 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R61(1)
Tóm tắt   : Cuốn sách gồm các bài viết về công tác tư tương, lý luận, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

4. Biểu ghi: 05793 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Đinh Kim Phúc chủ biên
Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa / Đinh Kim Phúc . - H. : Tri thức, 2010 . - 150 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S912
Từ khoá  : Tranh chấp biển đảo, Biển Đông, Chủ quyền quốc gia, Hoàng Sa - Trường Sa
Tóm tắt   : Cuốn sách gồm bốn phần: I- Các khái niệm pháp lý liên quan đến tranh chấp biển đảo; II- Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; III- Hoàng Sa - Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam;  IV- Tính phi lý trong yêu sách "Đường lưỡi bò" trên biển Đông của Trung Quốc.

5. Biểu ghi: 05797 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 337 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R61(1)
Từ khoá  : Văn kiện Đảng, Đảng cộng sản, Việt Nam
Tóm tắt   : Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-1-2011 đến ngày 19-1-2011, tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI của Đảng; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

6. Biểu ghi: 05799 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Triết học
Francisco Vergara
Đạo đức trong kinh tế - Các cơ sở triết học của chủ nghĩa tự do / Francisco Vergara, Nguyễn Đôn Phước d. . - H. : Tri thức, 2010 . - 262 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : Y
Từ khoá  : Chủ nghĩa tự do, Đạo đức học
Tóm tắt   : Nội dung sách nghiên cứu các vấn đề sau: Chủ nghĩa tự do và các học thuyết lớn về đạo đức học; Chủ nghĩa tự do công lợi; Pháp quyền tự nhiên và chủ nghĩa tự do; Chủ nghĩa tự do cực đoan; Phê phán chủ nghĩa tự do.

7. Biểu ghi: 05812 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chủ nghĩa Mác-Lênin
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Quan niệm của Các Mác về tha hóa và ý nghĩa của quan niệm đó đối với phát triển con người Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Huyền . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 253 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R017/018
Từ khoá  : Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tha hóa, Phát triển con người, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn quan niệm về tha hóa, từ đó chỉ rõ nguyên nhân của tha hóa, bản chất của tha hóa và luận giải của Các Mác về bản chất con người. Phác họa bức tranh con người Việt Nam trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và đi đến xóa bỏ tình trạng tha hóa để phát triển con người Việt Nam toàn diện.

8. Biểu ghi: 05818 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Triết học
Trần Văn Phòng
Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Trần Văn Phòng . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 155 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : Y
Từ khoá  : Tổng kết thực tiễn, Phát triển lý luận, Chủ nghĩa xã hội, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm hai chương: I- Tổng kết thực tiễn và sự phát triển lý luận; II- Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

9. Biểu ghi: 05819 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Nguyễn Tiến Quốc chủ biên
Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới / Nguyễn Tiến Quốc ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 310 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R61(1)
Từ khoá  : Đảng lãnh đạo, Tư tưởng lý luận, Phát triển lý luận
Tóm tắt   : Nội dung sách đề cập những vấn đề cấp thiết của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay; vấn đề bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng quân đội, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

10. Biểu ghi: 05834 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Tống Đức Thảo chủ biên ...
Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay / Tống Đức Thảo, Bùi Việt Hương đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 224 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R2
Từ khoá  : Xã hội dân chủ, Trào lưu, Phương Tây
Tóm tắt   : Nội dung sách được kết cấu thành 3 chương: Chương I- Trào lưu xã hội dân chủ - nguồn gốc, nội dung và bản chất; Chương II- Trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây trước bối cảnh mới của thời đại; Chương III- ảnh hưởng của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây hiện nay.

11. Biểu ghi: 05839 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Công tác tham mưu tạicác cơ quan Đảng Trung ương - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 295 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R61(1)
Từ khoá  : Công tác tham mưu, Cơ quan Đảng
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách bàn về thực trạng công tác tham mưu trong những năm qua; nhận diện các yêu cầu, đòi hỏi ở tầm cao mới đối với công tác tham mưu; thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành TƯ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới.

12. Biểu ghi: 05844 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Nguyễn Văn Huyên chủ biên
Đảng Cộng sản cầm quyền - nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng / Nguyễn Văn Huyên . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 420 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R61(1)
Từ khoá  : Đảng cộng sản, Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm ba phần: I- Tổng quát những vấn đề lý luận chung về Đảng cầm quyền và Đảng Cộng sản cầm quyền; II- Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng - thực trạng và những vấn đề đặt ra; III-Những điều kiện và yêu cầu đảmbảo sự cầm quyền của Đảng và những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng.

13. Biểu ghi: 05849 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Nguyễn An Ninh
Những nhân tố mới tác động đến triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn An Ninh . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 279 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R2(1)
Từ khoá  : Chủ nghĩa xã hội, Nhân tố mới, Xây dựng chủ nghĩa xã hội
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách nghiên cứu các vấn đề sau: - Chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh nhiều biến động; - Những sắc thái mới của chủ nghĩa xã hội hiện thực, của phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới; - Những nét mới của các nhân tố chủ quan trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

14. Biểu ghi: 05857 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Trần Hữu Tiến
Một số vấn đề về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Trần Hữu Tiến . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 479 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R2(1)
Từ khoá  : Công tác lý luận, Tư duy lý luận, Chủ nghĩa xã hội, Việt Nam
Tóm tắt   : Cuốn sách tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: - Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; - Công tác lý luận và đổi mới tư duy lý luận; - Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; - Một số vấn đề về thời đại và quan hệ quốc tế.

15. Biểu ghi: 05859 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Nguyễn Tiến Dũng, Lương Thị Cảnh, Nguyễn Thanh Tân ...
Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại / Nguyễn Tiến Dũng, Lương Thị Cảnh, Nguyễn Thanh Tân... . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 407 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R017/018  
Từ khoá  : Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập
Tóm tắt   : Cuốn sách với 37 tham luận của các nhà nghiên cứu được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại. Các tham luận được trình bày với ba nội dung chính sau: 1- Những tư tưởng triết học, chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập; 2- Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn độc lập; 3- Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt Nam.

16. Biểu ghi: 05866 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chủ nghĩa Mác-Lênin
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Quan niệm của Các Mác về tha hóa và ý nghĩa của quan niệm đó đối với phát triển con người Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Huyền . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 255 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S00.c
Từ khoá  : Học thuyết Mác, Tha hóa, Phát triển con người, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn quan niệm về tha hóa, từ đó chỉ rõ nguyên nhân của tha hóa, bản chất của tha hóa và luận giải một cách sâu sắc của Mác về bản chất con người; phác họa bức tranh con người Việt Nam trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và đi đến xóa bỏ tình trạng tha hóa để phát triển con người Việt Nam toàn diện.

17. Biểu ghi: 05867 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chủ nghĩa Mác-Lênin
Hoàng Mai Hương ...
Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam / Hoàng Mai Hương, Nguyễn Hồng Hải . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 158 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S00.c
Từ khoá  : Tư tưởng Lênin, Quyền con người
Tóm tắt   : Tập trung phân tích và làm rõ lý luận và quan điểm của Lênin về một số quyền con người nổi bật - dân chủ, quyền dân tộc tự quyết, quyền chính trị và quyền tham gia, và những giá trị thực tiễn của những tư tưởng này ở Việt Nam.

18. Biểu ghi: 05868 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Nguyễn Khánh Bật chủ biên
Sự tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với quốc tế cộng sản và Đảng cộng sản Đông Dương những năm 1930 - 1941 / Nguyễn Khánh Bật ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 198 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R017/018
Từ khoá  : Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản, Cách mạng Việt Nam, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích cơ sở và nội dung của những quan điểm tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930-1941. Từ đó đã chứng minh tính đúng đắn của luận điểm: Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo và khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam là sự sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta.

19. Biểu ghi: 05869 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 358 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S
Từ khoá  : Di chúc, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt   : Cuốn sách làm rõ những giá trị cơ bản của Di chúc; vấn đề xây dựng Đảng và chăm lo thế hệ trẻ qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và thực hiện Di chúc của Người; việc tuyên truyền, giới thiệu thân thế, sự nghiệp và Di chúc của Bác Hồ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

20. Biểu ghi: 05876 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Chính trị
Nguyễn Đức Hà chủ biên
Về công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn / Nguyễn Đức Hà ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 299 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : R61(1)
Từ khoá  : Công tác chi bộ, Chi bộ cơ sở
Tóm tắt   : Nội dung sách bàn về vai trò, vị trí của chi bộ; công tác chi bộ và một số tình huống thường xảy ra và cách thức xử lý.