•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề dân sự - kinh tế năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05788 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp . - H. : Tư pháp, 2010 . - 17 tr.
Tóm tắt   : Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010. Luật này gồm 4 chương, 13 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012.

2. Biểu ghi: 05789 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang . - H. : Tư pháp, 2008 . - 495 tr.
Tóm tắt   : Cuốn sách được kết cấu theo bố cục của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006. Theo đó, từng vấn đề về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ mà pháp luật đã quy định được phân tích, đánh giá và đưa ra cách hiểu thống nhất. Tác giả cuốn sách còn bình luận một số bất cập trong quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và nêu ra hướng hoàn thiện những bất cập này.

3. Biểu ghi: 05803 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Kinh tế
Nguyễn Bình Giang chủ biên
Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997 / Nguyễn Bình Giang ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2009 . - 198 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : Q7(5)
Từ khoá  : Khủng hoảng kinh tế, Cải cách kinh tế, Chính sách kinh tế, Đông á
Tóm tắt   : Nội dung sách tìm hiểu công cuộc cải tổ, qua phương pháp tích tực của môn lịch sử kinh tế cũng như định hướng phát triển của các nền kinh tế Đông á trong qo năm qua. Từ đó, rút ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

4. Biểu ghi: 05804 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Nguyễn Bá Diến
Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Bá Diến . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 . - 418 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S613.1
Từ khoá  : Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Thưc thi quyền sở hữu trí tuệ
Tóm tắt   : Cuốn sách trình bày và luận giải khái niệm, cấu trúc nội dung của cơ chế pháp lý thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong mối liên hệ so sánh với kinh nghiệm quốc tế và nước ngoài; đồng thời hệ thống hóa, phân tích những vấn đề thực tiễn liên quan đến cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trên cơ sở đó nêu các quan điểm, đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế này trong tương lai.

5. Biểu ghi: 05806 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Nguyễn Ngọc Điện
Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự / Nguyễn Ngọc Điện . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 287 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S613.01
Từ khoá  : Chủ thể quan hệ pháp luật, Pháp luật dân sự, Quan hệ pháp luật dân sự
Tóm tắt   : Nội dung sách nhằm làm rõ những đặc điểm cơ bản của các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; phân tích các nội dung của quyền và nghĩa vụ chủ thể, những vấn đề còn tồn tại trong khoa học pháp lý cũng như thực tiễn các vấn đề liên quan đến các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự.

6. Biểu ghi: 05808 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Lê Minh Toàn chủ biên
Quản trị công ty đại chúng, niêm yết dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư / Lê Minh Toàn . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 243 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14
Từ khoá  : Quản trị công ty, Công ty đại chúng, Công ty niêm yết
Tóm tắt   : Nội dung sách đề cập một các tổng quan nhất về quản trị công ty đại chúng, niêm yết ở Việt Nan; những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty đại chúng, niêm yết tại Việt Nam.Từ đó, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị công ty.

7. Biểu ghi: 05811 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật thương mại
Bảo vệ doanh nghiệp trong thương mại quốc tế . - H. : Công thương, 2010 . - 287 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14
Từ khoá  : Bảo vệ doanh nghiệp, Hội nhập kinh tế, Thương mại quốc tế
Tóm tắt   : Nghiên cứu những vấn đề đặt ra cũng như thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường quốc tế nhằm để tìm ra những kiến nghị và giải pháp bảo vệ lợi ích doanh nghiệp trong thương mại quốc tế.

8. Biểu ghi: 05813 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Đỗ Văn Đại chủ biên
Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam / Đỗ Văn Đại ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 444 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S613.2
Từ khoá  : Biện pháp xử lý, Không thực hiện đúng hợp đồng, Phạt vi phạm hợp đồng
Tóm tắt   : Trình bày những vấn đề pháp lý cơ bản về xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng; phân tích các quy phạm pháp luật, trích dẫn, bình luận các bản án liên quan của tòa án các cấp, so sánh với các quy đinh tương ứng trong pháp luật quốc tế. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này.

9. Biểu ghi: 05816 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Kinh tế
Phạm Quốc Trung
Chủ nghĩa tự do mới / Phạm Quốc Trung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 170 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : Q02
Từ khoá  : Chủ nghĩa tự do mới, Tự do kinh tế, Chủ nghĩa trọng tiền, Chủ nghĩa trọng cung
Tóm tắt   : Nội dung sách nghiên cứu các vấn đề sau: - Tổng quan về chủ nghĩa tự do mới; - Chủ nghĩa trọng tiền; - Chủ nghĩa tự do mới ở Đức - học thuyết về nền kinh tế thị trường xã hội; - Học thuyết trọng cung.

10. Biểu ghi: 05817 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hôn nhân và gia đình
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010 . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 123 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S614-3
Từ khoá  : Luật hôn nhân và gia đình, Hôn nhân và gia đình, Việt Nam
Tóm tắt   : Sách giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2010; Trích giới thiệu Luật nuôi con nuôi năm 2010.

11. Biểu ghi: 05822 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự; Luật thương mại
Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh thương mại . - H. : Công thương, 2010 . - 297 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S613.2; S613.3; S613.4
Từ khoá  : Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Hoạt động thương mại
Tóm tắt   : Cuốn sách gồm ba chương: I- Khái quát chung về sở hữu trí tuệ; II- Các điều ước quốc tế và pháp luật của Việt Nam liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; III- Thương hiệu - vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp.

12. Biểu ghi: 05823 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật thương mại
Xuất nhập khẩu Việt Nam sau hội nhập WTO . - H. : Công thương, 2010 . - 308 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S614.147
Từ khoá  : Xuất nhập khẩu, Hội nhập WTO, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách nghiên cứu các vấn đề sau: - Tổng quan xuất nhập khẩu Việt Nam thời kỳ mở cửa trước hội nhập WTO 1986-2006; - Thực trạng xuất nhập khẩu và cans cân thương mại Việt Nam ba năm sau hội nhập WTO; - Mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu ba năm sau hội nhập WTO; - Kết quả xuất nhập khẩu với nước bạn lớn, bạn hàng lớn ba năm sau hội nhập WTO.

13. Biểu ghi: 05825 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Trâu Đông Đào chủ biên
Báo cáo phát triển kinh tế và cải cách thể chế phát triển Trung Quốc - 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc (1978-2008) / Trâu Đông Đào ch.b, Lê Quang Lâm d . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 818 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S631.14(5.1)
Từ khoá  : Phát triển kinh tế, Cải cách thể chế, Cải cách mở cửa, Trung Quốc
Tóm tắt   : Cuốn sách tổng kết những thành tựu và hạn chế trên nhiều lĩnh vực trong công cuộc cải cách, mở cửa suốt 30 năm của Trung Quốc, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho thời kỳ đổi mới của Việt Nam.

14. Biểu ghi: 05831 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành . -  Tái bản có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 519 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S619.2
Từ khoá  : Tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Việt Nam
Tóm tắt   : Bộ luật Tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004. Từ đó đến nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành một số văn bản pháp luật về cùng lĩnh vực tố tụng dân sự. Cuốn sách giới thiệu Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

15. Biểu ghi: 05832 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Bộ luật  dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 775 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S613.0
Từ khoá  : Luật dân sự, Việt Nam
Tóm tắt   : Sách giới thiệu Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Bộ luật dân sự  năm 2005 được Quốc hội khoa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, có hiệu lực từ ngày 01-01-2006.

16. Biểu ghi: 05833 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật tài chính
Tài chính Việt Nam năm 2009 . - H. : Tài chính, 2010 . - 363 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S612.0
Từ khoá  : Quản lý tài chính, Tài chính, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm ba phần: I- Tổng quan kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2009; II- Tài chính Việt Nam 2009; III- Phân tích và dự báo tài chính Việt Nam 2010.

17. Biểu ghi: 05835 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật tài chính
Đinh Văn Sơn
Chính sách tài chính với phát triển xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam / Đinh Văn Sơn . - H. : Tài chính, 2009 . - 269 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S612.1
Từ khoá  : Chính sách tài chính, Phát triển xuất khẩu, Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tóm tắt   : Cuốn sách đề cập các nội dung chính sau: Thứ nhất, luận giải, hệ thống hóa và làm rõ những lý luận cơ bản về chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ hai, tìm hiểu, nghiên cứu nội dung chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số quốc ra và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Thứ ba, phân tích và đánh giá thực trạng các chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ tư, một số quan điểm, giải pháp về các chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

18. Biểu ghi: 05842 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật tố tụng dân sự
Lê Thu Hà
Tổ chức xét xử vụ án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Lê Thu Hà . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 335 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S619.2
Từ khoá  : Tổ chức xét xử, Vụ án dân sự, Cải cách tư pháp
Tóm tắt   : Nội dung sách nghiên cứu về lý luận và thực tiễn pháp luật Việt Nam cũng như tham khảo pháp luật một số nước về tổ chức xét xử vụ án dân sự, đặc biệt là vấn đề phân định thẩm quyền giữa các cấp tòa án; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống tòa án Việt Nam.

19. Biểu ghi: 05850 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Quy định pháp luật về thừa kế . -  Tái bản có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 695 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S613.8
Từ khoá  : Quy định pháp luật, Thừa kế
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định pháp luật có liên quan đến thừa kế đã được bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành.

20. Biểu ghi: 05851 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật tài chính
Lê Vinh Danh
Tiền và hoạt động ngân hàng / Lê Vinh Danh . - H. : Giao thông vận tải, 2010 . - 694 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S612.1
Từ khoá  : Tiền tệ, Chính sách tiền tệ, Hoạt động ngân hàng
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách nghiên cứu những nhận thức hiện nay về tiền tệ; những lề lối tổ chức, hoạt động cơ bản của các ngân hàng; phân tích hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán; giải thích những bước hình thành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương.

21. Biểu ghi: 05860 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Đinh Trung Thành
Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam / Đinh Trung Thành . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 284 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14
Từ khoá  : Đầu tư trực tiếp, Thời kỳ đổi mới, Đầu tư nước ngoài, Nhật Bản, Việt Nam
Tóm tắt   : Cuốn sách phân tích vai trò, vị trí khách quan của đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản với sự phát triển kinh tế thị trường mở, hội nhập của Việt Nam, nêu bật những thành công cũng như những hạn chế chủ yếu trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản trong tình hình hiện nay khi quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược; trên cơ sở đó đưa ra những dự báo khoa học và đề xuất giải pháp cơ bản nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả hơn đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản.

22. Biểu ghi: 05861 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Bùi Tất Thắng chủ biên
Phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam (thời kỳ 2011-2020) / Bùi Tất Thắng ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 331 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14
Từ khoá  : Phát triển kinh tế, Phát triển bền vững, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm ba chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế. Chương II: Khả năng và hiện trạng phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam.  Chương III: Một số quan điểm và chính sách chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam thời ký 2011-2020.

23. Biểu ghi: 05871 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Đặng Hữu chủ biên ...
Phát triển kinh tế tri thức gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam / Đặng Hữu ch.b, Đinh Quang Ty, Hồ Ngọc Luật . - H. : Khoa học xã hội, 2009 . - 379 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14
Từ khoá  : Kinh tế tri thức, Phát triển kinh tế tri thức, Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa
Tóm tắt   : Cuốn sách nghiên cứu các vấn đề sau: Kinh tế tri thức - xu thế phát triển của thời đại; - Hội nhập xu thế phát triển kinh tế tri thức toàn cầu là đòi hỏi tất yếu đối với Việt Nam.

24. Biểu ghi: 05875 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Hoàng Văn Châu chủ biên
Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam / Hoàng Văn Châu ch.b . - H. : Thông tin và truyền thông, 2010 . - 363 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14

Từ khoá  : Công nghiệp hỗ trợ, Phát triển công nghiệp, Chính sách phát triển công nghiệp, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm năm chương: I- Công nghiệp hỗ trợ và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; II- Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; III- Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam; IV- Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam; V- Đề xuất chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam đến năm 2020.

25. Biểu ghi: 05877 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật tố tụng dân sự
Luật thi hành án dân sự năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành . -  Tái bản có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 767 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S619.2
Từ khoá  : Luật thi hành án dân sự, Thi hành án, án dân sự
Tóm tắt   : Sách giới thiệu Luật thi hành án dân sự năm 2008 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Luật thi hành án dân sự năm 2008 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14-11-2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2009.

26. Biểu ghi: 05879 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật tài chính
Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 263 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S612.1
Từ khoá  : Luật chứng khoán, Chứng khoán
Tóm tắt   : Sách giới thiệu Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010, Luật Chứng khoán năm 2006, Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010.

27. Biểu ghi: 05880 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 163 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14
Từ khoá  : Kinh doanh bảo hiểm, Luật kinh doanh bảo hiểm
Tóm tắt   : Sách giới thiệu Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010; Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010.