•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề khoa học xã hội và nhân văn năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05820 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Khoa học xã hội và nhân văn
Hoàng Chí Bảo
Văn hóa và con người Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế / Hoàng Chí Bảo . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 446 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Văn hóa, Văn hóa Việt Nam, Đổi mới, Hội nhập quốc tế, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách phân tích một các sâu sắc, thấu đáo văn hóa và văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay ở nước ta nói riêng và văn hóa với phát triển và tiến bộ xã hội nhìn từ cục diện văn hóa châu á - Thái Bình Dương nói chung.

2. Biểu ghi: 05858 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Khoa học xã hội và nhân văn
Ngô Đức Thịnh chủ biên
Những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam / Ngô Đức Thịnh ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 729 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Văn hóa, Giá trị văn hóa, Văn hóa truyền thông, Việt Nam
Tóm tắt   : Cuốn sách đề cập nội dung chính sau: Thứ nhất, tiếp thu và xây dựng cho mình một hệ thống các lý thuyết về văn hóa và hệ giá trị văn hóa, coi đó như là công cụ phương pháp luận để nhận thức hệ giá trị văn hóa Việt Nam. Thứ hai, bàn về hệ giá trị tổng quát truyền thống Việt Nam. Thứ ba, nghiên cứu các giá trị văn hóa thể hiện trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống dân tộc.

3. Biểu ghi: 05862 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Khoa học xã hội và nhân văn
Đào Văn Bình
Văn hóa trong quản lý điều hành doanh nghiệp thời kỳ đổi mới ở Việt Nam: Đôi điều suy ngẫm / Đào Văn Bình . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 296 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Văn hóa, Quản lý doanh nghiệp, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm năm chương: 1- Vai trò của văn hóa trong cuộc sống và phương pháp tiếp cận về văn hóa; 2- Lãnh đạo doanh nghiệp, họ là ai và họ làm gì để doanh nghiệp phát triển; 2- Quản lý và điều hành doanh nghiệp hoạt động; 4- Động lực thúc đẩy của nhà quản lý doanh nghiệp; 5- Một vài kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn để quản lý, điều hành doanh nghiệp phát triển.