•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề lao động và an sinh xã hội năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05802 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật lao động
Mai Ngọc Anh
An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam / Mai Ngọc Anh . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 311 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S617.6
Từ khoá  : An sinh xã hội, Nông dân, Việt Nam
Tóm tắt   : Cuốn sách tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với nông dân ở nước ta hiện nay trên cơ sở phân tích thực trạng hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân nước ta.

2. Biểu ghi: 05847 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật lao động
Quy định pháp luật về tiền lương . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 435 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S617.1
Từ khoá  : Quy định pháp luật, Tiền lương
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách bao gồm: Những quy định về tiền lương trong Bộ luật lao động, Luật cán bộ, công chức; một số nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành liên quan về tiền lương.