•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề luật đất đai - môi trường năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05798 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật môi trường
Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường . - H. : [s.n], 2009 . - 2207 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S615.8
Từ khoá  : Quản lý nhà nước, Bảo vệ môi trường
Tóm tắt   : Sách tập hợp gần 200 văn bản có các nội dung quy định liên quan trực tiếp về công tác bảo vệ môi trường: Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường biển; bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học; quản lý chất thải; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;...

2. Biểu ghi: 05809 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật môi trường
Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề môi trường . - H. : Công thương, 2010 . - 355 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S615.8
Từ khoá  : Doanh nghiệp, Hội nhập kinh tế, Bảo vệ môi trường, Chính sách về môi trường, Quản lý môi trường
Tóm tắt   : Cuốn sách hệ thống hóa các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung gồm những vấn đề cơ bản về môi trường, các công ước, điều ước quốc tế và các hệ thống quản lý về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Biểu ghi: 05829 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật môi trường
Lê Hồng Hạnh chủ biên
Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình / Lê Hồng Hạnh,Vũ Thu Hạnh ch.b . - H. : Tư pháp, 2010 . - 242 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S615.8
Từ khoá  : Bình luận khoa học, Tranh chấp môi trường, Giải quyết tranh chấp môi trường
Tóm tắt   : Cuốn sách gồm ba phần: I- Các tình huống cụ thể về tranh chấp môi trường tại Việt Nam; II- Một số kinh nghiệm quóc tế về giải quyết tranh chấp môi trường và khả năng, điều kiện áp dụng tại Việt Nam; III- Tập hợp các quy định của pháp luật có liên quan đến giải quyết tranh chấp môi trường tại Việt Nam.

4. Biểu ghi: 05836 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật đất đai
Lưu Đức Khải
Ảnh hưởng xã hội của thực hiện Luật Đất đai 2003 đối với hộ gia đình nông thôn / Lưu Đức Khải . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 372 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S615.4
Từ khoá  : Quản lý đất đai, Chính sách đất đai, ảnh hưởng xã hội, Kinh tế nông thôn
Tóm tắt   : Nghiên cứu những vấn đề xã hội nảy sinh trong thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai trên cả hai giác độ tích cực và tiêu cực tới sự phát triển kinh tế nông thôn và kinh tế hộ gia đình trong nông thôn. Từ đó, đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện Luật đất đai năm 2003.

5. Biểu ghi: 05838 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật đất đai
Lê Thanh Khuyến
Sổ tay công tác thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai / Lê Thanh Khuyến . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 509 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S615-3
Từ khoá  : Quản lý đất đai, Thủ tục hành chính, Đất đai
Tóm tắt   : Cuốn sách hệ thống các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, giới thiệu các bước trong trình tự để thực hiện các thủ tục hành chính đó, cung cấp biểu mẫu cần áp dụng cho mỗi thủ tục.

6. Biểu ghi: 05853 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật môi trường
Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản của Quốc hội khóa XII - Hướng dẫn mới nhất về xác định thiệt hại, khảo sát điều tra, xây dựng báo cáo, mức xử phạt và kinh phí trong hoạt động tài nguyên môi trường . - H. : Lao động, 2010 . - 511 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S615.8
Từ khoá  : Bảo vệ môi trường, Thuế bảo vệ môi trường, Tài nguyên môi trường, Luật khoáng sản
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau: I- Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản của Quốc hội khóa XII; II- Quy định mới nhất về hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên - môi trường; III- Quy định mới nhất về khảo sát, điều tra và xây dựng báo cáo về tài nguyên - môi trường; IV- Quy định mới nhất về chính sách thuế, phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường; V- Quy định mới nhất về quản lý chất thải, nước thải, khí thải; VI- Quy định mới về cơ chế tài chính và sử dụng kinh phí trong sự nghiệp tài nguyên - môi trường; VII- Quy định mới nhất về thanh tra, phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường; VIII- Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.