•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề luật hình sự năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05824 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hình sự
Nguyễn Đức Mai chủ biên
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009: Phần các tội phạm / Nguyễn Đức Mai ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 938 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S618.11
Từ khoá  : Bình luận khoa học, Luật hình sự, Tội phạm
Tóm tắt   : Trên cơ sở các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 kết hợp với sự cập nhật các văn bản hướng dẫn áp dụng từ năm 1999 đến nay và sự tổng hợp thực tiễn, các tác giả đã phân tích và bình luận cụ thể nhằm làm sáng tỏ nội dung của các quy định trong Bộ luạt hình sự hiện hành, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

2. Biểu ghi: 05826 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hình sự
Phan Xuân Sơn chủ biên
Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực đồng ch.b . -  Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 254 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S618.117
Từ khoá  : Tham nhũng, Phòng chống tham nhũng, Việt Nam
Tóm tắt   : Cuốn sách gồm bốn chương: I- Cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng; II- Tham nhũng ở Việt Nam - nhận diện, đặc điểm, nguyên nhân và vấn đề đặt ra; III- Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam - thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay; IV- Phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

3. Biểu ghi: 05843 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật tố tụng hình sự
Trần Quang Tiệp
Chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam / Trần Quang Tiệp . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 231 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S619.34
Từ khoá  : Chứng cứ, Chế định chứng cứ, Tố tụng hình sự
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm tám chương: I- Khái niệm chứng cứ và các loại chứng cứ. II- Khái niệm nguồn chứng cứ và các loại nguồn chứng cứ. III- Đối tượng chứng minh và nghĩa vụ chứng minh trong vụ án hình sự. IV- Quá trình chứng minh trong vụ án hình sự. V- Thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự. VI- Thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ  từ lời khai của người bị bắt. VII- Thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ  từ lời khai của người làm chứng, người bị hại.VIII- Thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ  từ vật chứng, kết luận giám định, biên bản về hoạt động điều tra, xét xử, các tài liệu liên quan.