•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề nhà nước - hành chính năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05787 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật bưu chính . - H. : Tư pháp, 2010 . - 42 tr.
Tóm tắt   : Luật bưu chính đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010. Luật này gồm 10 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011.

2. Biểu ghi: 05794 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Lê Ngọc Hùng chủ biên
Xã hội học về lãnh đạo, quản lý / Lê Ngọc Hùng ch.b, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Huy,... . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 . - 292 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Quản lý xã hội, Xã hội học quản lý, Xã hội học lãnh đạo
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm bảy chương: 1- Một số quan niệm xã hội học về lãnh đạo, quản lý; 2- Sự hình thành xã hội học về lãnh đạo, quản lý; 3- Suy thoái kinh tế toàn cầu và sự trở lại của xã hội học quản lý từ góc độ mới; 4- Cơ cấu xã hội và quản lý xã hội; 5- Vốn xã hội: Nguồn lực và đối tượng của lãnh đạo, quản lý xã hội; 6- Dư luận xã hội trong phát triển xã hội và quản lý sự phát triễn xã hội ở Việt Nam; 7- Truyền thông đại chúng trong quản lý xã hội.

3. Biểu ghi: 05795 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Đào Văn Bình
Xây dựng và phát triển văn hóa quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp ở Việt Nam / Đào Văn Bình . - H. : Khoa học xã hội, 2008 . - 226 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Văn hóa, Phát triển văn hóa, Văn hóa quản lý nhà nước, Doanh nghiệp
Tóm tắt   : Nội dung chính của cuốn sách gồm ba chương: I- Cơ sở khoa học của việc xây dựng và phát triển văn hóa quản lý đối với doanh nghiệp; II- Thực trạng văn hóa quản lý đối với doanh nghiệp và nguyên nhân của các bất cập về văn hóa trong hoạt động này; III- Phương hướng và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa quản lý đối với doanh nghiệp ở Việt Nam.

4. Biểu ghi: 05796 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Đinh Công Tuấn chủ biên
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu / Đinh Công Tuấn ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 246 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S80.2(4)
Từ khoá  : Xã hội dân sự, Liên minh châu Âu
Tóm tắt   : Cuốn sách gồm ba chương: I- Khái quát những lý luận cơ bản về xã hội dân sự và quá trình hình thành, phát triển, hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh châu Âu; II- Phân tích xã hội dân sự ở một số quốc gia điển hình của Liên minh châu Âu; III-Đánh giá những mặt tích cực và tiêu cực, xu thế phát triển của xã hội dân sự của Liên minh châu Âu trong tương lai.

5. Biểu ghi: 05800 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Trần Đức Cường chủ biên
Những yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam / Trần Đức Cường ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 490 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Quản lý xã hội, Phát triển xã hội, Đổi mới, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách nghiên cứu các vấn đề: 1- Đánh giá một cách toàn diện vấn đề phát triển xã hội và quản lý xã hội trong lịch sử; 2 Đặt vấn đề phát triển xã hội và quản lý xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với các tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; 3- Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, định hướng các mục tiêu phát triển và quản lý xã hội bằng pháp luật; 4- Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển xã hội và quản lý xã hội; 5- Vai trò của văn hóa trong phát triển xã hội và quản lý xã hội; 6-Thông tin xã hội và quản lý xã hội.

6. Biểu ghi: 05805 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Quy định pháp luật về đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 251 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.03
Từ khoá  : Quy định pháp luật, Cải cách hành chính, Thủ tục hành chính
Tóm tắt   : Sách giới thiệu Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02-6-2010 về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08-6-2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

7. Biểu ghi: 05807 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 226 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S610.61
Từ khoá  : Nghị quyết, Quốc hội
Tóm tắt   : Sách giới thiệu các báo cáo, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII

8. Biểu ghi: 05810 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Luật dân quân tự về năm 2009 và các văn bản hướng dân thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 334 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.16
Từ khoá  : Dân quan tự vệ, Luật dân quân tự
Tóm tắt   : Sách giới thiệu toàn văn Luật dân quân tự năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật dân quân tự được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23-11-2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010.

9. Biểu ghi: 05814 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Hồ Đức Việt chủ biên
Xây dựng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Hồ Đức Việt ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 214 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Khoa học công nghệ, Thị trường khoa học công nghệ, Kinh tế thị trường
Tóm tắt   : Cuốn sách đề cập một cách tổng quan tình hình nghiên cứu và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; phân tích cơ sở khoa học, các yếu tố và điều kiện thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam; trình bày các phân tích, đánh giá về các cơ chế, chính sách kinh tế nói chung, các cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ nói riêng có tác động đến sự hình thành và hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ nước ta hiện nay.

10. Biểu ghi: 05815 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 298 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14
Từ khoá  : Quản lý nhà nước, Tài sản công, Tài sản nhà nước
Tóm tắt   : Sách giới thiệu Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được Quốc hội khoa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03-6-2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2009.

11. Biểu ghi: 05821 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Đinh Xuân Lý chủ biên
Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới - Mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm / Đinh Xuân Lý  . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 397 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Phát triển xã hội, Quản lý phát triển xã hội, Thời kỳ đổi mới, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách đi sâu tìm hiểu những mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm trong quản lý phát triển xã hội đặc biệt là một số mô hình của nước ngoài, từ đó rút ra những vấn đề cơ bản, những định hướng quan trọng và các giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta.

12. Biểu ghi: 05827 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Phạm Văn Hùng chủ biên
Bàn về lập hiến / Phạm Văn Hùng ch.b . - H. : Lao động , 2010 . - 563 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S610.1
Từ khoá  : Hiến pháp, Quy trình lập hiến, Bảo hiến
Tóm tắt   : Cuốn sách tập hợp một số bài viết Bàn về lập hiến đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Nội dung các bài viết được xếp theo ba chương: I- Những vấn đề lý luận chung về lập hiến; II- Xây dựng, thi hành và bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam; III- Kinh nghiệm lập hiến ở nước ngoài.

13. Biểu ghi: 05830 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Lê Văn Hòe chủ biên
Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay / Lê Văn Hòe . - H. : Tư pháp, 2010 . - 183 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S610.61
Từ khoá  : Quốc hội, Năng lực lập pháp
Tóm tắt   : Nghiên cứu những cơ sở lý luận về năng lực lập pháp của Quốc hội, chỉ rõ những yếu tố tạo thành năng lực đó, đánh giá thực trạng năng lực lập pháp, các quan điểm và giải pháp nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội hiện nay.

14. Biểu ghi: 05837 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Nguyễn Huy Chương
Quá trình hình thành phát triển thư viện đại học Mỹ và một số bài học kinh nghiệm cho thư viện đại học Việt Nam / Lưu Đức Khải . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 235 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S811.3(7.11)
Từ khoá  : Giáo dục đại học, Công tác thư viện, Thư viện đại học, Mỹ, Việt Nam
Tóm tắt   : Cuốn sách làm rõ một số vấn đề lịch sử và các giai đoạn phát triển giáo dục đại học và công tác thư viện đại học của Mỹ, kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống thông tin - thư viện, qua đó cho thấy vai trò của nó đối với sự nghiệp giáo dục đại học ở Việt Nam.

15. Biểu ghi: 05840 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi thiết hương dẫn thi hành luật nhà ở và Thông tư hướng dẫn thực hiện . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 375 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.03
Từ khoá  : Nghị định, Nhà ở, Luật nhà ở
Tóm tắt   : Sách giới thiệu toàn văn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hương dẫn thi hành Luật nhà ở; Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01-9-2010 của Bộ Xây dựng hướng dân thực hiên Nghị định trên.

16. Biểu ghi: 05841 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Bùi Minh Đạo
Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên / Lê Thanh Khuyến . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 227 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Buôn làng, Dân tộc thiểu số, Tây Nguyên, Phát triển bền vững
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm bốn phần: I- Tổng quan về các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên. II- Tổ chức và hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ truyền thống đến trước năm 1975. III- Tổ chức và hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ sau năm 1975 đến nay. IV- Một số vấn đề đặt ra và quan điểm, kiến nghị, giải pháp xây dựng buôn làng Tây Nguyên trong phát triển bền vững hiện nay.

17. Biểu ghi: 05846 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 119 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Di sản văn hóa, Luật di sản văn hóa
Tóm tắt   : Sách giới thiệu toàn văn Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và một số  văn bản hướng dẫn thi hành.

18. Biểu ghi: 05848 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Chu Xuân Nam
Một số vấn đề về quản lý công sản ở Việt Nam hiện nay / Chu Xuân Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 117 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.149
Từ khoá  : Tài sản công, Quản lý tài sản công
Tóm tắt   : Cuốn sách đề cập vấn đề làm thế nào để quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước một cách hiệu quả; những bất cập của cơ chế quản lý tài sản công và một số giải pháp đổi mới cơ chế quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước ở Việt Nam.

19. Biểu ghi: 05852 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Nguyễn Văn Khánh chủ biên
Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước / Nguyễn Văn Khánh ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 475 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Trí tuệ, Nguồn lực trí tuệ, Xây dựng đất nước, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm bốn phần: I- Trí tuệ và nguồn lực trí tuệ - Những vấn đề lý luận chung; II- Nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong lịch sử và hiện tại; III- Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; IV- Phát triển và sử dụng nguồn lực trí tuệ -tiếp cận từ kinh nghiệm nước ngoài.

20. Biểu ghi: 05854 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Quý Long sưu tầm và hệ thống hóa ...
Luật viên chức, Luật cán bộ công chức của Quốc hội khóa XII - Quy định mới nhất về việc phân cấp, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ công chức viên chức năm 2011 / Quý Long, Kim Thư sưu tầm . - H. : Lao động - xã hội, 2010 . - 511 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.02
Từ khoá  : Luật viên chức, Viên chức, Luật cán bộ công chức, Cán bộ công chức
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm các phần sau:  I- Luật viên chức, Luật cán bộ công chức và văn bản hướng dẫn thi hành; II- Quy định mới nhất về tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức; III- Quy định mới nhất về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức; IV- Quy định mới nhất về chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; V- Quy định mới nhất về định mức biên chế và phân cấp quản lý công chức, viên chức; VI- Quy định mới nhất về trang phục, phù hiệu và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức; VII- Quy định mới nhất về công tác thi đua khên thưởng về các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức.

21. Biểu ghi: 05855 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Thu Huyền ...
Luật thanh tra - Quy trình tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2011 / Thu Huyền, ái Phương sưu tầm . - H. : Lao động, 2010 . - 498 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.07
Từ khoá  : Thanh tra, Luật thanh tra, Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại tố cáo
Tóm tắt   : Nội dung sách giới thiệu Luật thanh tra và giảp đáp thắc mắc về Luật thanh tra; quy chế hoạt động, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra - quy chế tiến hành một cuộc thanh tra; quy định giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo; quy định đối với cán bộ công chức ngành thanh tra.

22. Biểu ghi: 05856 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Thang Văn Phúc ...
Cải cách tiền lương công chức - khâu đột phá của cải cách hành chính 2011-2020 / Thang Văn Phúc, Nguyễn Thu Linh đồng ch.b . - H. : Chính trị - hành chính, 2010 . - 435 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.03
Từ khoá  : Tiền lương, Cải cách tiền lương, Cán bộ công chức
Tóm tắt   : Nội dung sách tập chung nghiên cứu các vấn đề sau: - Nhận diện rõ, khách quan thực trạng hệ thống tiền lương đã qua các đợt cải cách; - Những cơ sở khoa học - thực tiễn để xác định bản chất nội dung tư duy về tiền lương và vị trí của cải cách tiền lương trong cải cách hành chính thời kỳ 2011-2020; - Định hướng và các giải pháp cơ bản về tiền lương công chức; - Kinh nghiệm quốc tế về giải quyết chính sách tiền lương công chức; - Đề xuất lộ trình cải cách tiền lương công chức.

23. Biểu ghi: 05864 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Trương Thị Hồng Hà chủ biên
Vai trò của luật sư trong hoạt động tranh tụng / Trương Thị Hồng Hà ch.b . - H. : Chính trị - hành chính, 2009 . - 242 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S619.08
Từ khoá  : Luật sư, Vai trò luật sư, Hoạt động tranh tụng
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm ba chương, nghiên cứu các vấn đề sau: 1- Một số vấn đề lý luận về vai trò của luật sư trong hoạt động tranh tụng; 2-Vai trò của luật sư trong hoạt động tranh tụng - Thực trạng và giải pháp; 3- Kinh nghiệm quốc tế.

24. Biểu ghi: 05865 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Nguyễn Thị Thanh Dung
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Dung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 167 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S
Từ khoá  : Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách tư duy, Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản lý
Tóm tắt   : Cuốn sách phản ánh một cách khái quát, có hệ thống những nội dung cơ bản của phong cách tư duy Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần xây dựng phong cách tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay.

25. Biểu ghi: 05870 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Nguyễn Thế Hưng
Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành (Trường hợp Viện Khoa học xã hội Việt Nam) / Nguyễn Thế Hưng . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 191 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.15
Từ khoá  : Đổi mới, Phương thức quản lý, Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học xã hội
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm ba chương: 1- Cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; 2- Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam; 3- Giải pháp đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

26. Biểu ghi: 05878 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật hành chính
Nguyễn Quang Ngọc
Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý đô thị Hà Nội:  Luận cứ và giải pháp / Nguyễn Quang Ngọc, Đoàn Minh Huấn, Bùi Xuân Dũng đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 254 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S611.14
Từ khoá  : Quản lý nhà nước, Quản lý đô thị, Đô thị Hà Nội
Tóm tắt   : Nội dung sách tập trung nghiên cứu các vấn đề về: Phương pháp luận nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý nhà nước đặc thù của đô thị Hà Nội; thực trạng mô hình tổ chức và quản lý nhà nước của đô thị Hà Nội; hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý nhà nước của đô thị Hà Nội.