•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 11 (259) năm 2009

10/11/2009
Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 11 (259) năm 2009.

Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp 
   • Mai Quỳnh Nam - Xã hội học với hoạt động lập pháp   
   • Lê Cảm – Dương Bá Thành - Quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền: Khái niệm, chức năng và vai trò  
   • Bùi Ngọc Sơn - Chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam 
   • Nguyễn Minh Phương - Luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Liên bang Nga và một số gợi mở cho Việt Nam                                        
   • Trần Văn Duy - Bàn về tính hợp pháp, hợp lý trong quyết định quản lý nhà nước                                                                                                     

Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật Lao động 
   • Dương Anh Sơn - Những luận cứ để mở rộng thẩm quyền của trọng tài 
   • Lê Thị Thanh - Hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay 
   • Lê Thị Hoài Thu - Luật Công đoàn 1990: Nhìn lại và định hướng  

Luật Tố tụng hình sự, Tội phạm học 
   • Đinh Thế Hưng - Sự thể hiện của nguyên tắc suy đoán vô tội trong chế định chứng minh và chứng cứ của Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam  
   • Phạm Văn Tỉnh - Khái niệm tình hình tội phạm với những hệ lụy của sự “dễ tính” trong khoa học 

Quản lý xã hội trong các tình huống bất thường 
   • Trần Văn Biên - Nhận diện tình huống bất thường  
   • Nguyễn Trung Tín - Quản lý xã hội trong các tình huống bất thường do tác động của các yếu tố tự nhiên   
   • Nguyễn Mạnh Kháng - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xã hội trong những tình huống bất thường ở nước ta hiện nay        

Thực tiễn pháp lý, thông tin khoa học pháp lý 
   • Trịnh Quang Bắc - Những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ: Nguyên nhân và giải phá 
   • PV. - Tin hội thảo