•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 9 (257) năm 2009

15/09/2009
Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 9 (257) năm 2009.

Lý luận Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính     
•    Võ Khánh Vinh - Hồ Sỹ Sơn - Một số vấn đề cơ bản về đồng thuận pháp luật      
•    Lê Mai Anh - Những điểm mới của Luật Quốc tịch 2008     
•    Đinh Ngọc Vượng - Về Ủy ban Giám sát hiến pháp Liên Xô (1989-1991)    
•    Allan R.Brewer - Carýas - Tòa án Hiến pháp ở các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu    
•    Bùi Ngọc Sơn - Chế độ tài phán hiến pháp của chính quyền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam trước 1975    
•    Vũ Thư - Vấn đề áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính đối với người chưa thành niên

Luật Dân sự, Luật Kinh tế, Luật Đất đai
•    Hà Thị Mai Hiên - Vấn đề đền bù trong pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước
•    Trần Văn Biên - Pháp luật và vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường internet
•    Nguyễn Đức Minh - Quyền tự do kinh doanh của công dân trong Nhà nước thuế    
•    Phạm Hữu Nghị - Chính sách, pháp luật và những thay đổi trong quan hệ đất đai ở khu vực Tây Nguyên từ năm 1975 đến nay 

Luật Tố tụng Hình sự
•    Hoàng Mạnh Hùng - Hiệu quả xét xử và vấn đề phát hiện, thu thập, xử lý tài liệu, chứng cứ trong vụ án hình sự     

Luật Quốc tế
•    Nguyễn Hồng Thao - Sự phi lý của đường lưỡi bò trong Biển Đông - nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế    
•    Nguyễn Duy Chiến - Luật pháp và thực tiễn quốc tế về xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa

Tóm tắt bằng tiếng Anh