•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Thủ tướng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

25/01/2021
Ngày 13/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg). Theo đó, nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (sau đây gọi chung là Kế hoạch) cụ thể như sau:

Các lĩnh vực được xác định theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021, bao gồm:

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai

Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất.

Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.


- Theo dõi tình hình tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.


- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy

Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.


Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm:

- Ban hành kế hoạch;

- Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện;

- Tổ chức thu thập, xử lý thông tin;

- Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

- Tổ chức Hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.


Quyết định quy định, trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

 • Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương;
 • Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;
 • Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước;
 • Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;
 • Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Theo http://moj.gov.vn)

File download: