•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2018

30/11/2018
Trong tháng 11/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp Bộ thực hiện trong 02 năm 2017 và 2018.

Căn cứ vào quyết định số 2236/QD-KHXH ngày 28/12/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh mục và kinh phí hoạt động khoa học, Viện Nhà nước và pháp luật được giao 06 đề tài cấp Bộ thực hiện trong thời gian 02 năm (2017 – 2018) và trong tháng 11/2018, Viện đã tổ chức nghiệm thu, gồm có:

 

TT

Tên đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm

 
 

1

Thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

 

2

Cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

 

3

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Linh Giang

 

4

Hoàn thiện thể chế pháp lý về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

TS. Phạm Thị Hương Lan

 

5

Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ở Việt Nam hiện nay

TS. Phạm Thị Thúy Nga

 

6

Tổng kết 30 năm nghiên cứu về Nhà nước và gợi mở đến năm 2030

PGS.TS. Vũ Thư

 

 

Tại các phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nêu ý kiến phản biện và góp ý về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu về một số vấn đề của đề tài.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí:

- Thực hiện mục tiêu của đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu;

- Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu, tài liệu và số liệu đã sử dụng;

- Giá trị khoa học của đề tài;

- Kết quả nghiên cứu đã công bố.

 

Tất cả các đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp Bộ. Sau nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, nộp cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để chuẩn bị hồ sơ thanh lý hợp đồng.

 

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

TS. Nguyễn Linh Giang, Chủ nhiệm đề tài trình bày trước Hội đồng nghiệm thu

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga (giữa), Chủ tịch một Hội đồng nghiệm thu