•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021 - 2022

27/04/2020
Trong 02 tuần qua, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ triển khai trong năm 2021 - 2022.

Do dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra ảnh hưởng đến việc họp tập trung tại trụ sở, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt qua hình thức họp trực tuyến.

 

Các nhà khoa học của Viện đã đăng ký 07 đề tài cấp Bộ thực hiện trong năm 2021 và 2022. Bản thuyết minh của mỗi đề tài gồm các phần chính sau:

-        Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài;

-        Tổng quan tình hình nghiên cứu;

-        Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể;

-        Nội dung chính của đề tài;

-        Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu.

 

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày, các hội đồng xét duyệt với 05 thành viên đã đưa ra những nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Nhìn chung, các bản thuyết minh đề tài đã đạt những yêu cầu cơ bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài. Với một số đề tài, các hội đồng xét duyệt yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để bản thuyết minh đáp ứng được của một đề tài cấp Bộ. Qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, một số đề tài đã được đổi tên cho phù hợp với mục đích, nội dung nghiên cứu và khả năng nghiên cứu của các thành viên đề tài. Các chủ nhiệm đề tài đã chủ động trao đổi cũng như tiếp thu các ý kiến của hội đồng về các vấn đề liên quan đến chủ đề, cách thức triển khai, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu của đề tài,...

 

Danh sách cụ thể các đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021 - 2022:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Pháp luật về đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

TS. Phạm Thị Hương Lan

2

Pháp luật an sinh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam

TS. Hoàng Kim Khuyên

3

Pháp luật về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

TS. Phạm Thị Thúy Nga

4

Giới hạn quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam

TS. Dương Quỳnh Hoa

5

Thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

TS. Trần Văn Biên

6

Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Linh Giang

7

Báo cáo thường niên năm 2021: Thực hiện các Hiệp định thương mại tự do

TS. Nguyễn Thu Hương