•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm được thể hiện rõ nét tại Nghị định số 83/2010/NĐ-CP (05/11/2010)

Ngày 23/7/2010 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm ra đời đã đánh dấu sự thành công bước đầu trong việc nhất thể hoá pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm của nước ta, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật.

Doanh nghiệp được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (03/11/2010)

Từ ngày 01/01/2011, tổ chức chi trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế.

Nhiều điểm mới trong cuộc bầu cử QH và HĐND sắp tới (29/10/2010)

Nhiều quy định mới được đưa ra trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ban hành Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (29/10/2010)

Ngày 01/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005 (Nghị định 102), thay thế cho Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007. So với Nghị định cũ, Nghị định đã có nhiều quy định mới mang tính đột phá, cụ thể như sau: