•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (26/04/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty.

Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (02/04/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 15 quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh.

Nghị định số 16/2021/NĐ-CP: Mức thu, nộp phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án (15/03/2021)

Ngày 03/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP: Quy định mới về giao khu vực biển (26/02/2021)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Thủ tướng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (25/01/2021)

Ngày 13/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg). Theo đó, nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (sau đây gọi chung là Kế hoạch) cụ thể như sau:

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu (27/11/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (25/11/2020)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nghị định số 121/2020/NĐ-CP về sửa đổi quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (22/10/2020)

Ngày 9/10/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 9/10/2020.