•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2019

24/12/2019
Ngày 19/12/2019, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện.

Đoàn chủ tịch Hội nghị (từ phải sang): TS. Phạm Thị Thúy Nga, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh,

ThS. Nguyễn Thị Hưng

 

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm 03 người: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Viện trưởng, TS. Phạm Thị Thúy Nga – Phó Viện trưởng và ThS. Nguyễn Thị Hưng – Chủ tịch Công đoàn. Thư ký hội nghị là ThS. Phạm Thị Hiền.

 

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính sau:

-  Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020;

-  Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý của lãnh đạo Viện năm 2019;

-  Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019;

-  Báo cáo công tác tài chính năm 2019;

-  Báo cáo công tác tài chính của Công đoàn năm 2019.

 

Sau phần giới thiệu nội dung cuộc họp của đồng chí Nguyễn Thị Hưng, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Thúy Nga trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Viện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 về các mặt: (i) Công tác quản lý điều hành; (ii) Hoạt động khoa học; (iii) Hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước; (iv) Thông tin – thư viện, xuất bản và tạp chí; (v) Tổ chức và đào tạo; (vi) Kế hoạch – tài chính và quản lý cơ sở vật chất; (vii) Hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật; (viii) Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

 

Về cơ bản, trong năm 2019, hầu hết các mặt hoạt động của Viện Nhà nước và Pháp luật đều được hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Viện đã quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển”. Kết quả đạt được là đơn vị đã duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể. Điều này thể hiện rất rõ trong việc rà soát, sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, trong xây dựng, hoàn thiện khung năng lực, danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp của đơn vị và thực hiện Đề án tinh giản biên chế.

 

Lãnh đạo Viện đã có đổi mới, sáng tạo trong hợp tác trong nước và quốc tế. Các đồng chí lãnh đạo Viện, Chi ủy và hầu hết cán bộ quản lý cấp Phòng, cán bộ Viện có ý thức xây dựng tập thể và làm việc có trách nhiệm hơn. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Việc hoàn thành nhiệm vụ với chi phí hợp lý hơn (công sức, thời gian, tài chính). Dân chủ cơ sở được củng cố và phát huy.   

 

 

Những hoạt động của Viện thể hiện cụ thể qua những kết quả nổi bật sau:

 • Đề tài cấp nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm đã nghiệm thu cấp cơ sở và chuẩn bị nghiệm thu cấp nhà nước trong ngày 27/12/2019.
 • 05 đề tài cấp bộ thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2018 và báo cáo thường niên năm 2018 đã được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm, trong đó có 02 đề tài đạt loại xuất sắc.
 • Các đề tài cấp bộ thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020 đã tổ chức hội thảo khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu theo đúng tiến độ.
 • 13 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đúng hạn, trong đó có 01 đề tài đạt loại xuất sắc.
 • Tổ chức thành công 04 hội thảo quốc tế, 02 hội thảo cấp Viện chuyên ngành, 01 hội thảo địa phương và 01 hội thảo cấp Viện Hàn lâm.
 • Viện đã có những ý kiến đóng góp có giá trị tham khảo cho Viện Hàn lâm trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật.
 • Hoạt động hợp tác trong nước có nhiều khởi sắc. Viện đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Trường Đại học Nội vụ cơ sở Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện đã hợp tác với Đại học Luật Huế tổ chức nghiên cứu 02 đề tài cấp trường và đã nghiệm thu trong năm 2019.

Để có được những kết quả trên là do Viện đã duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị; nhiều cán bộ đã nỗ lực, phát huy ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân; cán bộ quản lý đã chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm hơn đối với công việc cũng như tích cực hơn trong tìm kiếm cơ hội hợp tác; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy, sự chủ động, sáng tạo của lãnh đạo Viện, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên; tranh thủ kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ, thâm niên lâu năm. Những kết quả, thành tựu mà Viện đạt được cũng là nhờ sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban chức năng, Văn phòng Viện Hàn lâm và các đoàn thể của Viện Hàn lâm.

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý năm 2019

 

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Đức Minh thay mặt lãnh đạo Viện trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý năm 2019. Sao đó, đồng chí Trần Văn Biên trình bày Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Ngân báo cáo tóm tắt về hoạt động tài chính của Viện và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng báo cáo công tác tài chính của Công đoàn trong năm 2019. 

 

Với các nội dung đã được trình bày, Hội nghị đã nghe những ý kiến đóng góp, thảo luận và các kiến nghị của các cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện nhằm góp phần hoàn thiện các bản báo cáo.

 

Ở phần cuối chương trình, Hội nghị đã bình bầu các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2019.