•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

25/12/2018
Ngày 19/12/2018, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Ban Tổ chức cán bộ và các đại biểu đại diện cho Ban Quản lý khoa học; Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Thi đua khen thưởng; Văn phòng Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Vũ Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện NC Tôn giáo; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; cùng toàn thể hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

 

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành buổi họp, gồm 03 đồng chí: PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; ThS. Nguyễn Thị Hưng, Chủ tịch Công đoàn. ThS. Chu Thị Thanh An là thư ký Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Đức Minh đọc Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Đánh giá chung về hoạt động của Viện trong năm 2018, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, năm 2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả”. Đơn vị đã duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của Viện được thực hiện tốt, đảm bảo tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả bộ máy, giữ vững hoạt động ổn định của Viện. Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế hiệu quả, chuyên nghiệp hơn. Các đồng chí lãnh đạo Viện, Chi ủy và hầu hết cán bộ quản lý cấp Phòng, cán bộ Viện có ý thức xây dựng tập thể và làm việc có trách nhiệm hơn. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Việc hoàn thành nhiệm vụ với chi phí hợp lý hơn. Dân chủ cơ sở được củng cố và phát huy.

 

Công tác năm 2018 của Viện Nhà nước và Pháp luật đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

- Chức năng, nhiệm vụ của Viện đã được tổ chức thực hiện đầy đủ trên các mặt hoạt động của Viện. Viện đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên của Viện và nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Viện Hàn lâm giao.

- Hoạt động nghiên cứu đã được mở rộng về phạm vi, quy mô và được triển khai ở hầu hết các cấp độ. Các đề tài cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các đề tài cấp Bộ, cấp Viện được nghiệm thu đúng hạn. Các chủ nhiệm đề tài có ý thức trách nhiệm cao hơn. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan.

- Kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2019, cán bộ Viện đã công bố 08 cuốn sách chuyên khảo và bình luận khoa học; 69 bài tạp chí, trong đó có 01 bài tạp chí quốc tế; 01 đồng tác giả sách quốc tế. Số lượng cán bộ có tham luận tại hội thảo quốc tế cũng tăng lên.

- Hoạt động hợp tác trong nước được đẩy mạnh và mở rộng với các hoạt động phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học với một số địa phương, đối tác mới.

- Hoạt động hợp tác quốc tế dần lấy lại sự ổn định với 04 hội thảo quốc tế, số lượng đoàn vào, đoàn ra tăng so với năm trước và kinh phí đoàn ra chủ yếu do cán bộ tự tìm kiếm. Hoạt động hợp tác quốc tế góp phần củng cố uy tín của Viện trên bình diện quốc tế.

- Tạp chí duy trì số lượng ấn phẩm, chất lượng và thời hạn xuất bản.

- Vai trò của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được phát huy.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đọc dự thảo Báo cáo tổng kết

 

Để có được những kết quả trên là do các nguyên nhân sau:

- Nhiều cán bộ Viện đã nỗ lực, cố gắng vươn lên, phấn đấu nhiều hơn năm 2017; phát huy ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân.

- Đội ngũ cán bộ quản lý đã chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm hơn đối với công việc cũng như tích cực hơn trong tìm kiếm cơ hội hợp tác.

- Duy trì, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy; sự chủ động, sáng tạo của lãnh đạo Viện; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

- Phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến tập thể.

- Tranh thủ kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ quản lý, nghiên cứu lâu năm; sự ủng hộ, động viên của các thế hệ cán bộ Viện.

- Quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ.

- Sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban chức năng, Văn phòng và các đoàn thể của Viện Hàn lâm.

 

Bên cạnh những thành tựu kể trên, việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa thường xuyên. Một số viên chức chưa thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Một số đề tài có chất lượng chưa cao, một số cán bộ nghiên cứu chưa đảm bảo định mức nghiên cứu khoa học. Hoạt động công bố kết quả nghiên cứu chưa có bước tiến đột phá.

 

Trong năm 2019, mục tiêu chung của Viện Nhà nước và Pháp luật là xây dựng tập thể đoàn kết, ổn định, phát triển; hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao; từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả làm việc, nhất là chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì kỷ luật lao động, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Cụ thể là:

 

- Tập thể Viện phấn đấu đạt được một trong các danh hiệu thi đua sau đây: được tặng Cờ thi đua của Viện Hàn lâm; Tập thể Viện, Tạp chí và ít nhất 8/13 phòng, Trung tâm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Hoàn thành đúng hạn các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được giao. 90% các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

- Hoàn thành 100% kế hoạch ngân sách được giao; không có vấn đề tồn tại cần khắc phục sau quyết toán ngân sách năm 2018.

- Giữ vững tôn chỉ hoạt động, uy tín của Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, đạt tôn chỉ, mục đích thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật.   

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Để có thể hoàn thành các mục tiêu trên, Viện Nhà nước và Pháp luật đề ra các giải pháp sau:

- Phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ nghiên cứu của Viện được triển khai theo định hướng nghiên cứu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và gắn với định hướng, chiến lược phát triển của Viện Hàn lâm. Các trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, phó phụ trách phòng của các phòng nghiên cứu hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài và các thành viên của phòng mình tham gia đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu; phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở và các thành viên của phòng mình trong thực hiện các đề tài đó.

 

- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý. Lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện; thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo đời sống vật chất của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; thực hiện chức năng định hướng, điều tiết, kiểm tra, giám sát, khuyến khích và hỗ trợ các phòng, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Các trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, phó phụ trách phòng phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, duy trì kỷ luật lao động và  giữ gìn tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận và đội ngũ chuyên gia. Viện tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ của các phòng, trung tâm, bộ phận và nhiệm vụ của các cá nhân cho phù hợp với thực tế của đơn vị, quy hoạch cán bộ, năng lực cán bộ, hạn chế sự trùng lặp, bỏ trống trong thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các cấp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công văn đi và đến.  

      

Sau đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, dự thảo Báo cáo đã được xây dựng rất nghiêm túc, bao quát được hầu hết các hoạt động của Viện, đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Viện trên tinh thần thẳng thắn, trung thực.

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị (bên phải) phát biểu

 

Về hoạt động hợp tác trong nước, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị cho rằng, Viện đã làm được nhiều việc qua những thỏa thuận hợp tác với Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở Tp. Hồ Chí Minh; Đại học Luật, Đại học Huế; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Bàn về chất lượng nguồn nhân lực, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị đề xuất các nhà khoa học cần sắp xếp công việc để ưu tiên nâng cao năng lực nghiên cứu. Ngoài ra, Viện cần hợp tác với các đối tác khác để cải thiện năng lực điều tra xã hội học.

 

Nhìn nhận về công bố quốc tế, mối quan tâm của Viện Hàn lâm và các Viện chuyên ngành, TS. Nguyễn Linh Giang cho rằng, việc đăng bài tạp chí quốc tế tuy khó nhưng không nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Nếu chỉ xét dựa trên chuẩn tiếng Anh với các tạp chí trong danh mục ISI/Scopus thì không công bằng với các tạp chí thuộc ngôn ngữ khác. Để thúc đẩy việc đăng bài trên tạp chí quốc tế, Viện Hàn lâm nên có hình thức khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích các nhà khoa học.

 

TS. Nguyễn Linh Giang

 

Chia sẻ với ý kiến của TS. Nguyễn Linh Giang, Phó Bí thư Chi đoàn, ThS. Nguyễn Tiến Đức cho rằng, ngoại ngữ liên quan đến khả năng đăng tạp chí quốc tế. BCH Chi đoàn đã tổ chức lớp học với giảng viên nước ngoài để nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ Viện.

 

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm, ghi nhận những bước tiến bộ của đội ngũ cán bộ Viện trong năm 2018; tinh thần đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật lao động tiếp tục được duy trì và củng cố. Về công tác văn thư, ông lưu ý Viện tiếp tục số hóa, cập nhật các hồ sơ khoa học.

 

TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm

 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, chúc mừng những thành quả đã đạt được của Viện trong năm 2018. Ông cho biết, về việc bổ sung nhân lực cho một số vị trí thì phụ thuộc vào việc thuyết minh của Viện, lãnh đạo Viện Hàn lâm đã từng khẳng định sẵn sàng ủng hộ nếu đề nghị của Viện là cần thiết và hợp lý.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, cho rằng, qua dự thảo Báo cáo, các đồng chí đã làm được rất nhiều việc ở nhiều lĩnh vực, từ công tác Đảng, chính quyền, Công đoàn đến Đoàn thanh niên. Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, ông ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong năm 2018.

 

Góp ý về công tác nghiên cứu khoa học, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đề xuất Viện cần chủ động hơn, theo dõi những vấn đề nóng về nhà nước và pháp luật rồi tìm hiểu, chuẩn bị trước. Các đề tài nghiên cứu cũng nên hướng đến các vấn đề cấp thiết, bám sát kế hoạch xây dựng luật để khi cơ quan soạn thảo đề nghị thì chúng ta có ý kiến. Đặc biệt, trong năm 2019, Viện cần có nghiên cứu về nhà nước và pháp luật để có những tư vấn chính sách kịp thời cho việc xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

PGS.TS. Bùi Nhật Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Về chất lượng của đội ngũ nghiên cứu khoa học, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đề nghị Viện trong thời gian tới siết chặt và nâng cao hơn nữa chất lượng các đề tài cấp cơ sở. Chất lượng đề tài cấp cơ sở tốt thì tương lai mới có nghiên cứu viên có khả năng thực hiện đề tài ở cấp cao hơn.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cảm ơn và thay mặt Viện tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý, gợi mở của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Bùi Nhật Quang. Ông mong muốn cán bộ Viện tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ do Viện Hàn lâm giao.

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh thay mặt Đoàn chủ tịch xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, cán bộ, viên chức để tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo tổng kết và tổ chức thực hiện.