•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Lễ phát động thi đua Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2024

07/03/2024
Chiều ngày 05/03/2024, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2024.

Chủ trì Hội nghị là TS. Phạm Thị Thúy Nga (giữa), TS. Nguyễn Linh Giang (bên phải)

và TS. Trần Văn Biên (bên trái)

 

Đoàn Chủ tịch gồm có: TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng phụ trách; TS. Nguyễn Linh Giang, Phó Viện trưởng và TS. Trần Văn Biên, Chủ tịch Công đoàn. Thư ký hội nghị là ThS. Nguyễn Thu Dung.

 

Mở đầu, TS. Trần Văn Biên đọc Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua thể hiện trong các nhiệm vụ trọng tâm của Viện như nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, thông tin thư viện, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và các công tác khác.

 

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Viện quan tâm, quán triệt và Viện thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Viện và với các phong trào thi đua chung.

 

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng đã chú trọng chất lượng, hiệu quả và sự phấn đấu của tập thể, cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển Viện.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, Viện đã đề ra 06 trọng tâm:

 • Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
 •  Tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức có chiều sâu các phong trào thi đua do Viện Hàn lâm phát động và từ phía các cơ quan, ban ngành.
 • Tập trung thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế, kết quả thi đua gắn với đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân.
 • Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Việc sơ kết, tổng kết cần nghiêm túc để đánh giá được thực chất, tác dụng của phong trào thi đua.
 • Khuyến khích, động viên, khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Phải chú trọng tính thường xuyên, tính lan tỏa, chú trọng động viên các hoạt động mới và khó, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tiên tiến.
 • Thực hiện các hoạt động khác trong Kế hoạch phát động và thực hiện thi đua năm 2024 của Viện.

TS. Nguyễn Linh Giang (đứng) công bố các quyết định thi đua khen thưởng

 

Tiếp theo, TS. Nguyễn Linh Giang công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm và Viện Nhà nước và Pháp luật cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2023. Theo đó, về danh hiệu tập thể lao động xuất sắc có 03 đơn vị: Viện Nhà nước và Pháp luật, Phòng Luật Dân sự, Phòng Luật Kinh tế. Về danh hiệu cá nhân, Viện có 04 viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (TS. Phạm Thị Thúy Nga, PGS.TS. Dương Quỳnh Hoa, TS. Hoàng Kim Khuyên, TS. Lê Thương Huyền); 31 viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn; 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn thanh niên; 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học; 01 viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy; 01 viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng; 02 viên chức có thành tích trong công tác thể dục thể thao; 02 viên chức có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

 

Sau đó, TS. Phạm Thị Thúy Nga phổ biến kế hoạch phát động và thực hiện thi đua năm 2024. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025...  Tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2023, toàn thể viên chức, người lao động trong Viện cần bám sát phương châm hành động do Viện Hàn lâm phát động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển” để nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

 

PGS.TS. Dương Quỳnh Hoa (bìa trái), TS. Phạm Thị Thúy Nga (thứ hai từ trái sang)

và TS. Hoàng Kim Khuyên (bìa phải) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

 

Các phong trào thi đua cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Viện và của các đoàn thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; phát huy được sức mạnh tổng hợp của chính quyền và hệ thống chính trị của Viện nhằm thúc đẩy, tăng cường hiệu quả của phong trào thi đua; gắn thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thi đua là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các bộ phận trong Viện, các đoàn thể và tất cả viên chức, người lao động trên cơ sở nhiệm vụ của mình đề ra các biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bộ phận trong Viện hợp tác và thi đua với nhau, các cá nhân hợp tác và thi đua với nhau. Thi đua từ việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đến thực hiện đúng hạn và có chất lượng công việc.

 

Thực hiện thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, hướng về cơ sở và người làm việc trực tiếp; lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết quả thi đua như là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại viên chức, quy hoạch cán bộ quản lý, nâng lương trước thời hạn, xem xét kết nạp đảng viên... Việc thi đua sẽ kết hợp giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga trao tặng danh hiệu cho các viên chức có thành tích xuất sắc

trong công tác Công đoàn

 

Nội dung thi đua năm 2024 của Viện Nhà nước và Pháp luật tập trung vào các công tác sau:

 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024;
 • Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 • Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động;
 • Phong trào thi đua “Cán bộ viên chức, người lao động Viện Hàn lâm thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025;
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng;
 • Xây dựng tập thể đoàn kết, Chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
 • Phong trào thi đua “Viện Hàn lâm thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”;
 • Tham gia tích cực các phong trào thi đua khác. 

ThS. Nguyễn Lê Dân phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua

 

Sau đó, ThS. Nguyễn Lê Dân (Bí thư Đoàn thanh niên) đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Đ/c Bí thư khẳng định Chi đoàn sẽ chủ động xây dựng kế hoạch để tiếp tục tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học cũng như tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện do Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm phát động. Thay mặt Công đoàn, TS. Trần Văn Biên cho biết, Công đoàn sẽ luôn ủng hộ và sát cánh cùng Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua. Đ/c cũng mong muốn các công đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng với các hoạt động đoàn thể hơn nữa. Cuối buổi lễ, đại diện các đơn vị trong Viện đã ký bản giao ước thi đua để triển khai thực hiện.