•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Các đề tài cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2017 – 2018 hoàn thành nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

12/04/2019
Trong 4 tháng đầu năm 2019, 06 đề tài cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, thực hiện trong 02 năm 2017 và 2018, đã được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xong.

Tất cả các đề tài được Hội đồng nghiệm đánh giá đạt được mục đích nghiên cứu và giải quyết được các nhiệm vụ đặt ra; đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức của đề tài khoa học cấp Bộ. Các Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu thông qua 06 đề tài, trong đó có 02 đề tài xếp loại Xuất sắc của PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương và TS. Nguyễn Linh Giang, 04 đề tài đạt loại Khá.  

 

Tại các phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài trình bày những kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những ý kiến phản biện và góp ý về hình thức và nội dung của từng đề tài. Các chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên Hội đồng nghiệm thu về một số vấn đề của đề tài.

 

Các kết quả nghiên cứu của các đề tài đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách pháp luật theo từng chủ đề cụ thể của mỗi đề tài; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc giảng dạy và nghiên cứu về nhà nước và pháp luật.

 

Danh sách các đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu thành công bao gồm:

 1. Thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay – Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị;
 2. Cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương;
 3. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Linh Giang;
 4. Hoàn thiện thể chế pháp lý về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay – Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Hương Lan;
 5. Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Thúy Nga;
 6. Tổng kết 30 năm nghiên cứu về Nhà nước và gợi mở đến năm 2030 – Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Thư.

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

TS. Nguyễn Linh Giang trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhận xét đề tài của

TS. Nguyễn Linh Giang

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga

 

GS.TSKH. Đào Trí Úc (giữa) và PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là thành viên Hội đồng nghiệm thu