•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo: “Một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền”

30/12/2009
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 - 2010, ngày 18/12/2009, tại hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Ban Chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” đã tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền” để triển khai và báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn một của đề tài.
Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học: GS. TSKH. Đào Trí Úc, GS. TS. Nguyễn Đăng Dung, GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế (Khoa Luật, ĐHQGHN), PGS. TS. Nguyễn Như Phát, PGS. TS. Hà Thị Mai, PGS. TS. Vũ Thư, PGS. TS. Nguyễn Trung Tín (Viện Nhà nước và Pháp luật). Các thành viên của đề tài, các đại biểu đến từ Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), Tạp chí Nhà nước và Pháp luật đã tham dự hội thảo.

Dưới sự chủ trì của PSG. TS. Hà Thị Mai Hiên, chủ nhiệm đề tài, hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản như: bản chất, nội hàm và đặc trưng của quyền lập pháp với tư cách là một bộ phận cấu thành trong hệ thống quyền lực nhà nước; vị trí, vai trò của quyền lập pháp trong mối tương quan với hai quyền hành pháp và tư pháp; vấn đề chủ thể của quyền lập pháp; tính phổ biến và tính đặc thù của quyền lập pháp.

Các nhà nghiên cứu trao đổi khá sôi nổi về các chủ đề nói trên, đặc biệt xung quanh vấn đề về bản chất của quyền lập pháp, chủ thể của quyền lập pháp, phân biệt giữa quyền lập pháp và hoạt động lập pháp.

Các kết quả khoa học thu được từ hội thảo đã góp phần giải quyết một số vấn đề lý luận về quyền lập pháp, gợi mở các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu của đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”.