•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Thư mời viết bài Hội thảo “Quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”

26/05/2023

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________       

                 

              Hà Nội, ngày 26  tháng 5  năm 2023

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO

Quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW

về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới

 

Kính gửi: Các chuyên gia, các nhà khoa học

 

Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị chung của các dân tộc. Ngày nay, quyền con người, quyền công dân được xem là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế và bản sắc văn hóa. Về lý luận cũng như thực tế, quyền con người, quyền công dân là những quyền không thể thiếu để cá nhân có thể tồn tại và phát triển bình thường với tư cách là một thành viên của cộng đồng xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

 

Ở Việt Nam, việc ghi nhận các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân tại vị trí Chương 2 của Hiến pháp năm 2013 đã phản ánh xu thế hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả của đất nước, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã nỗ lực rất lớn trong việc tôn trọng và thừa nhận quyền con người và bảo vệ quyền công dân. Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành nhiều biện pháp để đạt được các mục tiêu bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân thông qua các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Tại Nghị quyết số 27-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới một lần nữa đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại nhóm giải pháp thứ hai để xây dựng Nhà nước pháp quyền, các yêu cầu bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân thông qua các biện pháp cụ thể là: Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội luật hóa các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn của 40 năm đổi mới, trong đó, các vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân cũng là những nội dung quan trọng cần được đánh giá, tổng kết và đưa ra định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

 

Trên thực tế, thời gian qua chúng ta cũng đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân như: Chúng ta được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong công cuộc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong đại dịch covid 19; Việt Nam đã trúng cử và trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025… Tuy nhiên, cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân có nơi, có lúc, có mặt chưa được phát huy đầy đủ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đưa ra các giải pháp để bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Nghị quyết 27 và xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới hiện nay là một chủ đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

 

Với mục tiêu luận giải và làm sáng tỏ các phương diện về quyền con người, quyền công dân được đề cập trong Nghị quyết 27-NQ/TW nhằm tăng cường vấn đề này trong thời gian tới. Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính sau đây:

- Phân tích các nội dung về mặt lý luận liên quan đến tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được nêu ra trong Nghị quyết 27-NQ/TW.

- Đánh giá, nhận định những yêu cầu mà Nghị quyết 27-NQ/TW đặt ra đối với thực tiễn tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay

- Đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật, thiết chế, phương thức bảo đảm việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết số 27 – NQ/TW.

 

Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được đăng ký và bài viết từ các chuyên gia và nhà khoa học.

- Thời gian tổ chức hội thảo: dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2023

- Địa điểm tổ chức hội thảo: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Thời hạn nhận đăng ký viết bài: 30/5/2023

- Thời hạn nhận Báo cáo toàn văn: 20/6/2023

- Yêu cầu về bài tham luận: Tối thiểu khoảng 10 trang A4.

 

Đăng ký và bài viết toàn văn xin được gửi về địa chỉ email của phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nhà nước và Pháp luật:  phongqlkh.isl@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Phó Viện trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Linh Giang

 

 

 

 

GỢI Ý MỘT SỐ CHỦ ĐỀ BÀI VIẾT

 

STT

Chủ đề

Ghi chú

1

Những nội dung trọng tâm về quyền con người, quyền công dân theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Đã có người đăng ký

2

Đẩy mạnh giáo dục quyền con người và nâng cao nhận thức về quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

3

Cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Đã có người đăng ký

4

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

5

Tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội về quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới

 

6

Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

7

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

8

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trên tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW

Đã có người đăng ký

9

Tôn trọng và bảo đảm thực hiện các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt nam là thành viên trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

10

Hoàn thiện cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

11

Những cải tổ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực quyền con người

Đã có người đăng ký

12

Những vấn đề đương đại về quyền con người

Đã có người đăng ký

13

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người

Đã có người đăng ký

14

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật nhằm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW

Đã có người đăng ký

15

Vai trò của truyền thông, báo chí trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người quyền công dân trong thời đại mới

Đã có người đăng ký

16

Hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước nhằm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới

 

17

Xây dựng các cơ quan chuyên trách về quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam trong giai đoạn mới

 

18

Vai trò của các tổ chức xã hội trong tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong giai đoạn mới

 

19

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vì mục tiêu bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới

 

20

Cơ chế bảo đảm quyền tham gia của người dân trong thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước

 

21

Đổi mới cơ chế bầu cử và bảo đảm quyền bầu cử của công dân

 

22

Bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của nhân dân trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

23

Bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân ở Việt Nam hiện nay

Đã có người đăng ký

24

Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

25

Bảo đảm các quyền về an sinh xã hội của người dân trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

26

Bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của con người trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

27

Bảo đảm quyền được chăm sóc về y tế của nhân dân trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

28

Bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

29

Mối quan hệ lẫn nhau giữa Nhà nước pháp quyền và công dân

Đã có người đăng ký

30

Vai trò của pháp luật trong bảo đảm, bảo vệ quyền con người

Đã có người đăng ký

31

Trách nhiệm về quyền con người của doanh nghiệp trong giai đoạn mới

Đã có người đăng ký

32

Hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xét xử, góp phần xây dựng nền tư pháp độc lập theo tinh thần Nghị quyết 27

Đã có người đăng ký

Các tin cùng chuyên mục: