•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu sách “Một số vấn đề chính trị và pháp luật đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”

15/06/2020


Năm xuất bản: 2020

Cuốn sách do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn và GS.TS. Phạm Văn Đức đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 5 năm 2020.

 

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo gần 35 năm, qua bảy kỳ Đại hội Đảng và hai lần xây dựng, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ. Hiện nay, tình hình trong nước và quốc tế có những biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tạo ra cả mặt thuận lợi và khó khăn tác động đến công cuộc đổi mới đất nước. Thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề lớn, phức tạp đòi hỏi lý luận phải tiếp tục tìm lời giải đáp.

 

Để góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của công cuộc đổi mới và hội nhập đất nước, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách: Một số vấn đề chính trị và pháp luật đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Cuốn sách tập hợp các bài viết là kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Trong phần “Một số vấn đề chính trị”, các nghiên cứu đề cập đến những vấn đề: mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư duy chính trị - pháp lý của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội, xây dựng xã hội dân chủ xhch ở Việt Nam; phát triển quan hệ dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay; Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam; giải quyết các vấn đề xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh;…

 

Phần thứ hai “Một số vấn đề pháp luật” có các bài viết của các nhà khoa học đến từ Viện Nhà nước và Pháp luật: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, PGS.TS. Nguyễn Như Phát, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương và TS. Nguyễn Linh Giang. Các nghiên cứu đề cập đến: xã hội pháp quyền Việt Nam; tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam; phân cấp, phân quyền và kiểm soát quyền lực nhà nước; đổi mới tư duy pháp lý, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của pháp quyền;…

 

Nội dung các bài viết tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề chính trị và pháp luật đặt ra trong bối cảnh Việt Nam hiện nay; luận giải nội dung khoa học trong các văn kiện, nhất là Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và văn kiện Đại hội XII của Đảng; đề xuất bổ sung nội dung mới hoặc nêu những vấn đề cần nghiên cứu để đưa vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 

Những vấn đề chính trị và pháp luật được đề cập trong cuốn sách rất phong phú, nhiều nội dung thể hiện quan điểm cá nhân của các nhà khoa học muốn được trao đổi để cùng nhau tiếp tục suy nghĩ, có giá trị tham khảo; thậm chí, có thể còn ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề.

 

Biên mục trên xuất bản phẩn của Thư viện Quốc gia Việt Nam:

Một số vấn đề chính trị và pháp luật đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam/Tạ Ngọc Tấn, Phạm Văn Đức (ch.b.), Phùng Hữu Phú,… - H. : Khoa học xã hội, 2020. – 572tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương. – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Mục lục cuốn sách có trong tệp kính kèm.