•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2023

12/12/2023
Cuối tháng 11 năm 2023, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 25 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2023.

Tại các phiên họp, chủ nhiệm các đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài trước Hội đồng nghiệm thu. Các thành viên Hội đồng phản biện, góp ý và đặt câu hỏi về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã chủ động trả lời và trao đổi về các vấn đề được Hội đồng nghiệm thu đặt ra.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí về:

- Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu đối với việc thực hiện mục tiêu, nội dung của đề tài;

- Giá trị khoa học của đề tài;

- Giá trị thực tiễn của đề tài.

 

Tất cả các đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp cơ sở. Sau khi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và gửi cho bộ phận quản lý khoa học của Viện.     

 

Danh sách cụ thể các đề tài và chủ nhiệm đề tài:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

1

Pháp luật về ủy quyền trong lĩnh vực dân sự ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Hường

2

Pháp luật bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay

ThS. Cao Thị Lê Thương

3

Chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

4

Các điều ước quốc tế về chiến tranh, hòa bình mà Việt Nam là thành viên

ThS. Trần Thị Loan

5

Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương thức trọng tài quốc tế

TS. Nguyễn Tiến Đức

6

Pháp luật quốc tế về di dân

ThS. Phạm Hồng Nhật

7

Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương thức trung gian, hòa giải

Ths. Bùi Thị Hường

8

Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thông qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên

TS. Nguyễn Thu Hương

9

Chính sách, pháp luật về thị trường quyền sử dụng đất ở nước ta hiện nay

TS. Phạm Thị Hương Lan

10

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo pháp luật Việt Nam hiện nay

ThS. Phạm Thị Hương Giang

11

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam

ThS. Phạm Thị Hiền

12

Lý luận pháp luật về trái phiếu xanh trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga

13

Thực trạng pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực điện gió ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thu Dung

14

Hoàn thiện chính sách pháp luật về thu hồi đất theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

TS. Bùi Đức Hiển

15

Các biện pháp ngăn chặn trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam nhìn từ phương diện hạn chế quyền con người

ThS. Lê Thị Hồng Xuân

16

Các căn cứ quyết định hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam

ThS. Nguyễn Ngọc Mai

17

Tư pháp phục hồi trong thi hành hình phạt tù của một số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam

NCS. Trần Tuấn Minh

18

Thỏa thuận nhận tội trong pháp luật một số nước và gợi mở cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

19

Trách nhiệm kỷ luật của viên chức theo pháp luật Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Lê Dân

20

Vai trò của hương ước đối với quản lý nhà nước ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay

TS. Trương Vĩnh Khang

21

Nghiên cứu so sánh các hình thức dân chủ trực tiếp ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

22

Mô hình quản trị địa phương tại Cộng hòa Pháp và gợi mở cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hưng

23

Các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền lập pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Đình Sơn

24

Văn hóa pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án ở Việt Nam hiện nay

ThS. Cao Việt Thăng

25

Kiểm soát quyền lập pháp ở một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

ThS. Lê Phương Hoa