•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

22/04/2020
Trong 02 ngày, 20-21/4/2020, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021.

Do dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra ảnh hưởng đến việc họp tập trung tại trụ sở, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt qua hình thức họp trực tuyến.

 

Các nhà khoa học của Viện đã đăng ký 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2021.

 

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày bản thuyết minh, các thành viên trong hội đồng xét duyệt đã nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Một số bản thuyết minh đã đáp ứng những yêu cầu làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài. Tuy nhiên, nội dung của một số bản thuyết minh khác còn sơ sài, chưa thể hiện rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của đề tài, đối tượng nghiên cứu chưa rõ ràng, nội dung nghiên cứu chưa đầy đủ hoặc kết cấu các chương không phù hợp với tên đề tài.

 

Các chủ nhiệm đã tiếp thu và có những ý kiến trao đổi hoặc xin ý kiến hội đồng về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề tài. Qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, một số đề tài đã được đổi tên cho phù hợp với mục đích, nội dung nghiên cứu và khả năng nghiên cứu của các thành viên đề tài.

 

Sau khi thông qua bản thuyết minh, để triển khai đề tài đúng tiến độ và có chất lượng, hội đồng xét duyệt yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung bản thuyết minh để đáp ứng cả về nội dung và hình thức.

 

Danh sách cụ thể các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ chất thải nhựa ở Việt Nam hiện nay

TS. Bùi Đức Hiển

2

Đảm bảo tính minh bạch trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

ThS. Lê Thương Huyền

3

Giải thích pháp luật hình sự: Lý luận và thực tiễn

TS. Đinh Thế Hưng 

4

Nghiên cứu so sánh mô hình quản trị địa phương ở một số nước ASEAN

ThS. Nguyễn Thị Hưng

5

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhóm quyền văn hóa ở Việt Nam hiện nay

ThS. Bùi Thị Hường

6

Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong nền kinh tế số ở Việt Nam

ThS. Chu Thị Thanh An

7

Pháp luật về xóa bỏ lao động trẻ em ở Việt Nam hiện nay

ThS. Phạm Thị Hương Giang

8

Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số ở Việt Nam hiện nay

Ths. Cao Thị Lê Thương

9

Giải quyết xung đột nghĩa vụ thực thi cam kết quốc tế trong bối cảnh tự do thương mại

Ths. Phạm Hồng Nhật

10

Tòa án hiến pháp Hàn Quốc và gợi mở kinh nghiệm cho cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam

Ths. Lê Phương Hoa

11

Các biện pháp điều tra đặc biệt trong Tố tụng hình sự Việt Nam

ThS. Lê Thị Hồng Xuân

12

Vật quyền trong Luật dân sự Việt Nam

TS. Trần Văn Biên

13

Thể chế hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình cải cách hành chính

ThS. Mai Thị Minh Ngọc