•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo về đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (15/03/2010)

Ngày 10/03/2010 tại trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, mã số CT09-16-09, đã tổ chức hội thảo khoa học. TS. Nguyễn Đức Minh, chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.

Tin hội thảo đề tài: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về tổ chức và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (10/02/2010)

Ngày 26/01/2010 tại trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đề tài: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về tổ chức và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mã số CT 09-16-04, đã tổ chức hội thảo. PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.

Tin hội thảo đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ Nhà nước với Nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (10/02/2010)

Ngày 04/02/2010 tại trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ Nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, mã số CT 09-16-05, đã tổ chức hội thảo khoa học. PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương, chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.

Tin hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2011 - 2020” (01/02/2010)

Ngày 1 tháng 2 năm 2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đề tài CT09-16-03 “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2011 - 2020” thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, đã tổ chức hội thảo khoa học lần thứ hai.

Tin hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” (01/02/2010)

Ngày 20 tháng 1 năm 2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, hội thảo khoa học về đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” đã được tổ chức.