•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Các giải pháp tổ chức quyền lực hành pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (19/08/2010)

Chiều ngày 06/08/2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”, mã số CT 09-16-08, đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thực hiện. PGS.TS. Vũ Thư - Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Hội thảo báo cáo đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” (13/08/2010)

Ngày 06/08/2010, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”; mã số: CT 09-16-09, đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thực hiện. TS. Nguyễn Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài và TS. Lê Mai Thanh – Phó chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì hội thảo.

Tọa đàm khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở Đà Nẵng (14/07/2010)

Thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức hai tọa đàm khoa học với các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tại thành phố Đà Nẵng, ngày 30/06/2010.

Tọa đàm khoa học “Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị qua thực tiễn địa phương” tại Nghệ An (07/07/2010)

Thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban Chủ nhiệm Chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm khoa học về “Tổ chức và hoat động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị qua thực tiễn địa phương”, ngày 26/06/2010 tại tỉnh Nghệ An.

Hội thảo “Tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay” (21/06/2010)

Tài phán hành chính (TPHC) là việc xem xét và ra phán quyết có giá trị pháp lý nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến một hành vi, quyết định hành chính. Đó là tranh chấp giữa một bên là cơ quan hành chính nhà nước với một bên là đối tượng tác động của hành vi, quyết định hành chính (công dân và các tổ chức cụ thể). Như vậy, có thể hiểu TPHC là hoạt động giải quyết các tranh chấp hành chính hay các tranh chấp nảy sinh trong quá trình điều hành, quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó chủ yếu là việc xem xét, phán quyết về tính đúng đắn của các quyết định hay hành vi quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.