•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ Nhà nước với Nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (10/02/2010)

Ngày 04/02/2010 tại trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ Nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, mã số CT 09-16-05, đã tổ chức hội thảo khoa học. PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương, chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.

Tin hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2011 - 2020” (01/02/2010)

Ngày 1 tháng 2 năm 2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đề tài CT09-16-03 “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2011 - 2020” thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, đã tổ chức hội thảo khoa học lần thứ hai.

Tin hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” (01/02/2010)

Ngày 20 tháng 1 năm 2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, hội thảo khoa học về đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” đã được tổ chức.

Tin hội thảo khoa học về đề tài “Vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (13/01/2010)

Đây là một trong tám đề tài nhánh nằm trong Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010, “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao cho Viện Nhà nước và Pháp luật. Ngày 7/1/2010, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ hai tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Tin hội thảo: “Một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền” (30/12/2009)

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 - 2010, ngày 18/12/2009, tại hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Ban Chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” đã tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền” để triển khai và báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn một của đề tài.